×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 12.18 million ton 2005
2 Russia 5.93 million ton 1993
3 United States 1.04 million ton 2005
4 Nigeria 535,000 ton 1990
5 Czech Republic 266,000 ton 1992
6 Cuba 225,000 ton 1999
7 Germany 115,000 ton 2005
8 Peru 110,000 ton 2005
9 Romania 100,000 ton 2005
10 Bulgaria 98,000 ton 1992
11 Israel 94,000 ton 1999
12 Senegal 89,000 ton 1996
13 Iran 83,000 ton 2005
14 Yemen 68,000 ton 2004
15 South Korea 60,000 ton 2005
16 Colombia 59,000 ton 1997
17 Chile 53,000 ton 2005
18 Taiwan 46,000 ton 2005
19 Pakistan 29,000 ton 2005
20 Georgia 28,000 ton 2000
21 Dominican Republic 24,000 ton 1997
22 Venezuela 21,000 ton 1994
23 Liberia 19,000 ton 2005
24 Ecuador 18,000 ton 2005
25 Guatemala 16,310 ton 2005
26 Guadeloupe 15,000 ton 2005
=27 Angola 12,000 ton 2005
=27 East Timor 12,000 ton 2005
=27 Honduras 12,000 ton 1996
30 Kenya 11,000 ton 2005
=31 Nicaragua 10,000 ton 2005
=31 Ghana 10,000 ton 2005
=33 Guinea 9,000 ton 2005
=33 Guinea-Bissau 9,000 ton 2005
=35 Sierra Leone 7,000 ton 2005
=35 Djibouti 7,000 ton 2005
37 Mali 6,000 ton 2005
=38 Fiji 5,000 ton 2005
=38 Zambia 5,000 ton 2005
=38 Ethiopia 5,000 ton 1993
=41 Rwanda 4,000 ton 2005
=41 Uzbekistan 4,000 ton 2005
=41 Belarus 4,000 ton 2005
=41 Zimbabwe 4,000 ton 2005
=45 Austria 3,000 ton 2005
=45 New Zealand 3,000 ton 2005
=45 South Africa 3,000 ton 1999
48 El Salvador 2,112 ton 2005
=49 Moldova 2,000 ton 2005
=49 Uruguay 2,000 ton 2005
=49 Philippines 2,000 ton 2004
=49 Denmark 2,000 ton 2004
=49 Suriname 2,000 ton 1990
=54 Latvia 1,000 ton 2005
=54 Estonia 1,000 ton 2004
=54 Costa Rica 1,000 ton 2003
=54 Lithuania 1,000 ton 2002
=54 Luxembourg 1,000 ton 2000

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption by other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats: