×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 39.95 ton 1993
2 Czech Republic 25.78 ton 1992
3 Cuba 20.27 ton 1999
4 Israel 15.35 ton 1999
5 East Timor 12.21 ton 2005
6 Bulgaria 11.48 ton 1992
7 Senegal 9.95 ton 1996
8 China 9.34 ton 2005
9 Djibouti 9.01 ton 2005
10 Georgia 6.34 ton 2000
11 Guinea-Bissau 6.33 ton 2005
12 Fiji 6.08 ton 2005
13 Liberia 5.81 ton 2005
14 Nigeria 5.6 ton 1990
15 Suriname 4.92 ton 1990
16 Romania 4.62 ton 2005
17 Peru 3.97 ton 2005
18 United States 3.51 ton 2005
19 Yemen 3.47 ton 2004
20 Chile 3.24 ton 2005
21 Dominican Republic 2.91 ton 1997
22 Luxembourg 2.29 ton 2000
23 Honduras 2.1 ton 1996
24 Nicaragua 1.83 ton 2005
25 Colombia 1.56 ton 1997
26 Germany 1.39 ton 2005
27 Sierra Leone 1.37 ton 2005
28 Ecuador 1.31 ton 2005
29 Guatemala 1.29 ton 2005
30 South Korea 1.25 ton 2005
31 Iran 1.18 ton 2005
32 Venezuela 0.971 ton 1994
33 Guinea 0.94 ton 2005
34 Estonia 0.741 ton 2004
35 New Zealand 0.726 ton 2005
36 Angola 0.725 ton 2005
37 Uruguay 0.601 ton 2005
38 Moldova 0.556 ton 2005
39 Mali 0.502 ton 2005
40 Ghana 0.468 ton 2005
41 Zambia 0.436 ton 2005
42 Latvia 0.435 ton 2005
43 Rwanda 0.424 ton 2005
44 Belarus 0.414 ton 2005
45 Denmark 0.37 ton 2004
46 Austria 0.365 ton 2005
47 El Salvador 0.348 ton 2005
48 Zimbabwe 0.315 ton 2005
49 Kenya 0.307 ton 2005
50 Lithuania 0.288 ton 2002
51 Costa Rica 0.24 ton 2003
52 Pakistan 0.184 ton 2005
53 Uzbekistan 0.153 ton 2005
54 Ethiopia 0.0937 ton 1993
55 South Africa 0.0699 ton 1999
56 Philippines 0.0237 ton 2004

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: