×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 5.02 million ton 2005
2 China 4.61 million ton 2005
3 Russia 4.29 million ton 1993
4 Indonesia 596,000 ton 2004
5 Nigeria 400,000 ton 1990
6 Bulgaria 106,000 ton 1992
7 Venezuela 100,000 ton 2005
8 Hungary 90,000 ton 1993
9 Dominican Republic 88,000 ton 1997
10 South Korea 75,000 ton 2005
=11 Czech Republic 70,000 ton 1992
=11 Turkey 70,000 ton 1990
13 Austria 68,000 ton 2005
14 Uzbekistan 63,000 ton 2005
15 Malaysia 57,110 ton 2005
16 Cuba 55,000 ton 2005
17 Romania 51,000 ton 2005
18 Iran 41,000 ton 2005
19 Georgia 36,000 ton 2000
20 Colombia 35,424 ton 2005
21 Thailand 34,000 ton 2005
22 Peru 23,000 ton 2005
23 Kenya 14,000 ton 2005
24 El Salvador 11,619 ton 2005
25 South Africa 11,000 ton 2005
=26 Ecuador 10,000 ton 2005
=26 New Zealand 10,000 ton 2005
=28 Taiwan 8,000 ton 2005
=28 Belarus 8,000 ton 2005
=28 Bolivia 8,000 ton 2000
=28 Philippines 8,000 ton 1998
=32 Zimbabwe 7,000 ton 2005
=32 Zambia 7,000 ton 2005
=32 Croatia 7,000 ton 2005
=32 Norway 7,000 ton 1996
36 Poland 5,000 ton 2005
=37 Nicaragua 4,000 ton 2005
=37 Ghana 4,000 ton 2005
=37 Slovakia 4,000 ton 2003
40 Honduras 3,320 ton 2005
=41 Botswana 3,000 ton 2005
=41 Suriname 3,000 ton 2005
=41 Lithuania 3,000 ton 2005
=44 Angola 2,000 ton 2005
=44 Latvia 2,000 ton 2005
=44 Jamaica 2,000 ton 1997
=44 Costa Rica 2,000 ton 1997
48 Haiti 1,903 ton 1999
=49 Namibia 1,000 ton 2005
=49 Estonia 1,000 ton 2005
=49 Denmark 1,000 ton 2005
=49 Luxembourg 1,000 ton 2005
=49 Netherlands 1,000 ton 2001
=49 Mozambique 1,000 ton 2001
=49 Sudan 1,000 ton 1999
=49 Moldova 1,000 ton 1996

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats: