×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 28.91 ton 1993
2 United States 16.98 ton 2005
3 Bulgaria 12.41 ton 1992
4 Dominican Republic 10.66 ton 1997
5 Hungary 8.69 ton 1993
6 Austria 8.26 ton 2005
7 Georgia 8.15 ton 2000
8 Czech Republic 6.78 ton 1992
9 Suriname 6.01 ton 2005
10 Cuba 4.87 ton 2005
11 Nigeria 4.18 ton 1990
12 Venezuela 3.74 ton 2005
13 China 3.54 ton 2005
14 Indonesia 2.69 ton 2004
15 New Zealand 2.42 ton 2005
16 Uzbekistan 2.41 ton 2005
17 Romania 2.36 ton 2005
18 Malaysia 2.21 ton 2005
19 Luxembourg 2.15 ton 2005
20 El Salvador 1.91 ton 2005
21 Botswana 1.6 ton 2005
22 Norway 1.6 ton 1996
23 Croatia 1.58 ton 2005
24 South Korea 1.56 ton 2005
25 Turkey 1.3 ton 1990
26 Bolivia 0.942 ton 2000
27 Lithuania 0.879 ton 2005
28 Latvia 0.869 ton 2005
29 Peru 0.83 ton 2005
30 Belarus 0.828 ton 2005
31 Colombia 0.82 ton 2005
32 Jamaica 0.789 ton 1997
33 Slovakia 0.744 ton 2003
34 Estonia 0.743 ton 2005
35 Nicaragua 0.733 ton 2005
36 Ecuador 0.726 ton 2005
37 Zambia 0.61 ton 2005
38 Iran 0.584 ton 2005
39 Zimbabwe 0.551 ton 2005
40 Costa Rica 0.547 ton 1997
41 Thailand 0.519 ton 2005
42 Namibia 0.493 ton 2005
43 Honduras 0.481 ton 2005
44 Kenya 0.391 ton 2005
45 Moldova 0.273 ton 1996
46 South Africa 0.233 ton 2005
47 Haiti 0.226 ton 1999
48 Ghana 0.187 ton 2005
49 Denmark 0.185 ton 2005
50 Poland 0.131 ton 2005
51 Angola 0.121 ton 2005
52 Philippines 0.108 ton 1998
53 Netherlands 0.0623 ton 2001
54 Mozambique 0.0532 ton 2001
55 Sudan 0.0369 ton 1999

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by other industries and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: