×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 1,265.34 ton 2005
2 Luxembourg 1,042.66 ton 2005
3 Canada 920.74 ton 2005
4 Kuwait 917.99 ton 2005
5 Qatar 874.37 ton 2005
6 United Arab Emirates 778.52 ton 2005
7 Australia 711.95 ton 2005
8 Bahrain 609.41 ton 2005
9 New Zealand 562.42 ton 2005
10 Aruba 559.83 ton 2005
11 Brunei 557.35 ton 2005
12 Belize 547.96 ton 2005
13 Saudi Arabia 516.52 ton 2005
14 Iceland 502.13 ton 2005
15 Cayman Islands 493.59 ton 2005
16 Sweden 427.71 ton 2005
17 Bermuda 420.86 ton 2005
18 Oman 412.32 ton 2005
19 Ireland 411.55 ton 2005
OPEC countries average (profile) 400.87 ton 2005
20 Antigua and Barbuda 399.69 ton 2005
21 Venezuela 398.56 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 382.74 ton 2005
22 Finland 356.07 ton 2005
23 Greece 350.15 ton 2005
24 Barbados 349.69 ton 2005
25 Japan 347.42 ton 2005
26 Libya 339.8 ton 2005
27 Denmark 338.97 ton 2005
28 Norway 337.42 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 331.44 ton 2005
29 Slovenia 325.42 ton 2005
30 Trinidad and Tobago 321.53 ton 2005
31 Lebanon 319.3 ton 2005
32 Israel 316.3 ton 2005
33 United Kingdom 311.02 ton 2005
34 Malaysia 300.11 ton 2005
Eurozone average (profile) 294.05 ton 2005
35 Cyprus 293.44 ton 2005
36 Germany 278.24 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 275.63 ton 2005
37 Greenland 263.46 ton 2005
NATO countries average (profile) 263.37 ton 2005
European Union average (profile) 254.94 ton 2005
38 Iran 254.5 ton 2005
Former British colonies average (profile) 254.01 ton 2005
39 Saint Lucia 253.92 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 252.86 ton 2005
40 Grenada 252.55 ton 2005
41 The Bahamas 252.21 ton 2005
42 Netherlands 251.04 ton 2005
Cold countries average (profile) 250.12 ton 2005
43 Mexico 250 ton 2005
44 Austria 243.08 ton 2005
45 Saint Kitts and Nevis 223.85 ton 2005
46 Estonia 213.95 ton 2005
47 Iraq 207 ton 2005
48 Seychelles 205.07 ton 2005
49 Czech Republic 200.77 ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 191.62 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 188.88 ton 2005
50 Jamaica 187.52 ton 2005
51 Dominica 184.29 ton 2005
52 Russia 183.44 ton 2005
53 French Polynesia 180.47 ton 2005
54 Portugal 171.38 ton 2005
55 Singapore 170.43 ton 2005
56 Malta 168.38 ton 2005
57 Belgium 168.15 ton 2005
58 South Africa 167.57 ton 2005
59 Spain 167.29 ton 2005
Muslim countries average (profile) 166.61 ton 2005
60 Tajikistan 165.01 ton 2005
61 Botswana 160.46 ton 2005
62 Namibia 159.84 ton 2005
63 Turkmenistan 159.65 ton 2005
64 Croatia 156.24 ton 2005
65 Kazakhstan 151.84 ton 2005
66 Tonga 148.57 ton 2005
67 Saint Vincent and the Grenadines 147.13 ton 2005
68 Hungary 146.43 ton 2005
69 Suriname 146.14 ton 2005
70 Latvia 145.62 ton 2005
71 South Korea 144.77 ton 2005
72 Costa Rica 141.66 ton 2005
73 Jordan 130.66 ton 2005
74 Chile 128.9 ton 2005
Hot countries average (profile) 126.6 ton 2005
75 Guyana 120.8 ton 2005
76 Panama 118.84 ton 2005
77 Slovakia 118.43 ton 2005
78 Ecuador 116.93 ton 2005
Emerging markets average (profile) 116 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 112.39 ton 2005
79 Dominican Republic 111.2 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 106.87 ton 2005
80 Samoa 105.6 ton 2005
81 Poland 103.34 ton 2005
82 Brazil 102.67 ton 2005
83 Ukraine 100.97 ton 2005
84 Mongolia 100.93 ton 2005
85 Lithuania 97.82 ton 2005
86 Bosnia and Herzegovina 97.17 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 93.44 ton 2005
Religious countries average (profile) 87.35 ton 2005
87 Macau 85.42 ton 2005
88 Colombia 82.59 ton 2005
89 Georgia 76.58 ton 2005
90 Thailand 75.7 ton 2005
91 Mauritius 74.8 ton 2005
92 El Salvador 72.24 ton 2005
93 Romania 71.14 ton 2005
94 Argentina 70.53 ton 2005
95 Bulgaria 70.29 ton 2005
96 Syria 69.19 ton 2005
97 Azerbaijan 68.64 ton 2005
98 Yemen 67.03 ton 2005
99 Fiji 64.44 ton 2005
100 Guatemala 63.46 ton 2005
101 Uruguay 61.05 ton 2005
102 Armenia 61.03 ton 2005
103 Algeria 58.36 ton 2005
104 Indonesia 57.65 ton 2005
105 Albania 56.63 ton 2005
106 Kyrgyzstan 54.62 ton 2005
107 Belarus 54.12 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 53.06 ton 2005
108 Uzbekistan 49.64 ton 2005
109 Hong Kong 47.7 ton 2005
110 Honduras 47.22 ton 2005
111 Sao Tome and Principe 45.27 ton 2005
112 Nigeria 44.67 ton 2005
113 Bolivia 42.87 ton 2005
114 Tunisia 41.88 ton 2005
115 Benin 40.94 ton 2005
116 Egypt 40.35 ton 2005
117 Turkey 39.03 ton 2005
118 Philippines 32.31 ton 2005
119 Gabon 31.9 ton 2005
120 Nicaragua 31.35 ton 2005
121 Vietnam 30.9 ton 2005
Former French colonies average (profile) 29.95 ton 2005
122 Cuba 29.84 ton 2005
123 Vanuatu 28.66 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 28.36 ton 2005
124 Paraguay 28.16 ton 2005
125 Peru 27.81 ton 2005
failed states average (profile) 27.13 ton 2005
126 Papua New Guinea 27.07 ton 2005
127 The Gambia 25.76 ton 2005
128 Solomon Islands 25.57 ton 2005
129 Sri Lanka 23.06 ton 2005
130 Ghana 22.63 ton 2005
131 Kiribati 22.11 ton 2005
132 Djibouti 21.89 ton 2005
133 Moldova 20.03 ton 2005
134 Angola 19.22 ton 2005
135 Cape Verde 18.8 ton 2005
136 China 18.61 ton 2005
137 Togo 18.05 ton 2005
138 Sudan 17.13 ton 2005
139 Cameroon 15.66 ton 2005
140 Equatorial Guinea 13.25 ton 2005
141 Zambia 13.16 ton 2005
142 Morocco 12.48 ton 2005
143 Haiti 12.31 ton 2005
144 Bhutan 12.3 ton 2005
145 Zimbabwe 12.19 ton 2005
146 Comoros 11.65 ton 2005
147 Cote d'Ivoire 10.35 ton 2005
148 Kenya 10.03 ton 2005
149 Sierra Leone 9.77 ton 2005
150 Senegal 8.87 ton 2005
151 Madagascar 8.47 ton 2005
152 Mauritania 7.95 ton 2005
153 India 7.67 ton 2005
154 Guinea 7.52 ton 2005
155 North Korea 7.47 ton 2005
156 Pakistan 7.27 ton 2005
157 Guinea-Bissau 7.03 ton 2005
158 Malawi 6.96 ton 2005
159 Burma 6.72 ton 2005
South Asia average (profile) 6.16 ton 2005
160 Uganda 6.02 ton 2005
161 Burkina Faso 5.96 ton 2005
162 Liberia 5.81 ton 2005
163 Niger 5.31 ton 2005
164 Central African Republic 5.3 ton 2005
165 Tanzania 5.2 ton 2005
166 Mali 5.02 ton 2005
167 Laos 4.14 ton 2005
168 Somalia 4.13 ton 2005
169 Burundi 3.73 ton 2005
170 Rwanda 3.5 ton 2005
171 Cambodia 3.14 ton 2005
172 Mozambique 2.85 ton 2005
173 Democratic Republic of the Congo 2.55 ton 2005
174 Nepal 2.14 ton 2005
175 Bangladesh 2.02 ton 2005
176 Ethiopia 1.94 ton 2005
177 Afghanistan 1.53 ton 2005
178 Eritrea 1.24 ton 2005
179 Chad 0.899 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×