×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 373.93 million ton 2005
2 Japan 44.39 million ton 2005
3 Canada 29.75 million ton 2005
4 Mexico 27.68 million ton 2005
5 Russia 26.26 million ton 2005
6 China 24.26 million ton 2005
7 Germany 22.95 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 19.92 million ton 2005
8 Brazil 19.11 million ton 2005
9 United Kingdom 18.73 million ton 2005
10 Iran 17.85 million ton 2005
11 Australia 14.52 million ton 2005
Cold countries average (profile) 14.08 million ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 13.45 million ton 2005
12 Indonesia 12.94 million ton 2005
13 Saudi Arabia 12.75 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 10.92 million ton 2005
14 Venezuela 10.65 million ton 2005
Former British colonies average (profile) 9.88 million ton 2005
15 India 8.65 million ton 2005
16 South Africa 7.91 million ton 2005
17 Taiwan 7.84 million ton 2005
18 Malaysia 7.76 million ton 2005
19 Spain 7.26 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 7.17 million ton 2005
20 South Korea 6.97 million ton 2005
21 Nigeria 6.24 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 5.77 million ton 2005
22 Iraq 5.67 million ton 2005
23 Thailand 4.96 million ton 2005
24 Ukraine 4.76 million ton 2005
NATO countries average (profile) 4.38 million ton 2005
25 Netherlands 4.1 million ton 2005
26 Poland 3.94 million ton 2005
27 Greece 3.89 million ton 2005
28 Sweden 3.86 million ton 2005
29 Colombia 3.57 million ton 2005
Religious countries average (profile) 3.56 million ton 2005
European Union average (profile) 3.27 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 3.24 million ton 2005
30 United Arab Emirates 3.23 million ton 2005
Eurozone average (profile) 3.13 million ton 2005
31 Egypt 2.9 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 2.84 million ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 2.79 million ton 2005
32 Philippines 2.77 million ton 2005
33 Argentina 2.73 million ton 2005
34 Turkey 2.64 million ton 2005
Eastern Europe average (profile) 2.64 million ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 2.63 million ton 2005
35 Vietnam 2.55 million ton 2005
36 New Zealand 2.33 million ton 2005
37 Kazakhstan 2.3 million ton 2005
38 Israel 2.19 million ton 2005
Muslim countries average (profile) 2.11 million ton 2005
39 Kuwait 2.11 million ton 2005
40 Chile 2.11 million ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 2.08 million ton 2005
41 Czech Republic 2.06 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.03 million ton 2005
42 Austria 2 million ton 2005
43 Algeria 1.98 million ton 2005
44 Libya 1.9 million ton 2005
45 Finland 1.87 million ton 2005
46 Denmark 1.84 million ton 2005
47 Portugal 1.81 million ton 2005
48 Belgium 1.76 million ton 2005
49 Ireland 1.71 million ton 2005
Hot countries average (profile) 1.69 million ton 2005
50 Ecuador 1.61 million ton 2005
51 Norway 1.56 million ton 2005
52 Romania 1.54 million ton 2005
53 Hungary 1.48 million ton 2005
South and Central Asia average (profile) 1.37 million ton 2005
54 Yemen 1.35 million ton 2005
55 Uzbekistan 1.3 million ton 2005
56 Lebanon 1.27 million ton 2005
57 Syria 1.26 million ton 2005
58 Pakistan 1.15 million ton 2005
59 Tajikistan 1.12 million ton 2005
failed states average (profile) 1.05 million ton 2005
60 Oman 1.04 million ton 2005
61 Dominican Republic 1.04 million ton 2005
62 Yugoslavia 1,000,000 ton 2005
63 Guatemala 804,610 ton 2005
64 Peru 771,000 ton 2005
65 Turkmenistan 758,000 ton 2005
66 Singapore 727,000 ton 2005
67 Qatar 718,000 ton 2005
68 Jordan 707,000 ton 2005
69 Croatia 694,000 ton 2005
70 Slovenia 651,000 ton 2005
71 Slovakia 638,000 ton 2005
72 Costa Rica 612,000 ton 2005
73 Azerbaijan 576,000 ton 2005
74 Bulgaria 544,000 ton 2005
75 Sudan 541,000 ton 2005
76 Bahrain 536,000 ton 2005
77 Belarus 523,000 ton 2005
78 Jamaica 497,000 ton 2005
79 Luxembourg 485,000 ton 2005
80 Ghana 484,000 ton 2005
81 Sri Lanka 453,000 ton 2005
82 El Salvador 438,672 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 433,330 ton 2005
83 Tunisia 420,000 ton 2005
84 Trinidad and Tobago 417,000 ton 2005
85 Bolivia 401,000 ton 2005
86 Panama 400,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 385,834 ton 2005
87 Bosnia and Herzegovina 377,000 ton 2005
88 Morocco 376,000 ton 2005
89 Kenya 359,000 ton 2005
=90 Cuba 337,000 ton 2005
=90 Burma 337,000 ton 2005
=92 Benin 335,000 ton 2005
=92 Latvia 335,000 ton 2005
=94 Georgia 334,000 ton 2005
=94 Lithuania 334,000 ton 2005
96 Honduras 325,760 ton 2005
97 Hong Kong 325,000 ton 2005
98 Namibia 324,000 ton 2005
99 Angola 318,000 ton 2005
100 Cyprus 303,000 ton 2005
101 Botswana 301,000 ton 2005
102 Bangladesh 289,000 ton 2005
103 Estonia 288,000 ton 2005
104 Cameroon 284,000 ton 2005
105 Kyrgyzstan 282,000 ton 2005
106 Mongolia 255,000 ton 2005
107 Brunei 205,000 ton 2005
108 Uruguay 203,000 ton 2005
109 Tanzania 202,000 ton 2005
110 Armenia 184,000 ton 2005
111 Albania 181,000 ton 2005
112 Cote d'Ivoire 180,000 ton 2005
113 North Korea 178,000 ton 2005
114 Uganda 173,000 ton 2005
115 Nicaragua 171,000 ton 2005
116 Paraguay 166,240 ton 2005
117 Papua New Guinea 165,000 ton 2005
118 Netherlands Antilles 163,000 ton 2005
=119 Madagascar 155,000 ton 2005
=119 Zimbabwe 155,000 ton 2005
121 Zambia 151,000 ton 2005
=122 Belize 149,000 ton 2005
=122 Iceland 149,000 ton 2005
124 Ethiopia 148,000 ton 2005
125 Reunion 140,000 ton 2005
126 Guadeloupe 139,000 ton 2005
127 Democratic Republic of the Congo 138,000 ton 2005
128 Martinique 128,000 ton 2005
129 Haiti 114,000 ton 2005
=130 Togo 100,000 ton 2005
=130 Senegal 100,000 ton 2005
132 Barbados 95,664 ton 2005
133 Mauritius 93,000 ton 2005
134 Guyana 91,911 ton 2005
135 Malawi 90,000 ton 2005
136 The Bahamas 83,000 ton 2005
137 Burkina Faso 80,000 ton 2005
138 Suriname 73,000 ton 2005
=139 Moldova 72,000 ton 2005
=139 Guinea 72,000 ton 2005
141 Niger 70,000 ton 2005
142 Malta 68,000 ton 2005
143 Congo, Republic of the 67,000 ton 2005
144 Mali 60,000 ton 2005
145 Mozambique 59,850 ton 2005
146 Aruba 56,000 ton 2005
147 Nepal 54,000 ton 2005
148 Fiji 53,000 ton 2005
149 Sierra Leone 50,000 ton 2005
150 French Polynesia 46,000 ton 2005
151 Gabon 44,000 ton 2005
=152 Saint Lucia 42,000 ton 2005
=152 Cambodia 42,000 ton 2005
154 Macau 39,989 ton 2005
155 Afghanistan 38,000 ton 2005
156 The Gambia 37,000 ton 2005
=157 Somalia 35,000 ton 2005
=157 French Guiana 35,000 ton 2005
=159 Antigua and Barbuda 33,000 ton 2005
=159 Rwanda 33,000 ton 2005
161 Burundi 29,000 ton 2005
162 Bermuda 27,000 ton 2005
163 Grenada 26,000 ton 2005
164 Mauritania 25,000 ton 2005
=165 Gibraltar 24,000 ton 2005
=165 Cayman Islands 24,000 ton 2005
=165 Laos 24,000 ton 2005
168 Central African Republic 21,000 ton 2005
=169 Liberia 19,000 ton 2005
=169 Samoa 19,000 ton 2005
=171 Seychelles 17,000 ton 2005
=171 Djibouti 17,000 ton 2005
173 Saint Vincent and the Grenadines 16,000 ton 2005
=174 Greenland 15,000 ton 2005
=174 Tonga 15,000 ton 2005
176 Faroe Islands 14,000 ton 2005
177 Dominica 13,000 ton 2005
178 Solomon Islands 12,000 ton 2005
=179 Saint Kitts and Nevis 11,000 ton 2005
=179 British Virgin Islands 11,000 ton 2005
181 Guinea-Bissau 10,000 ton 2005
=182 Cape Verde 9,000 ton 2005
=182 Chad 9,000 ton 2005
=184 Equatorial Guinea 8,000 ton 2005
=184 Bhutan 8,000 ton 2005
=186 Sao Tome and Principe 7,000 ton 2005
=186 Comoros 7,000 ton 2005
=188 Vanuatu 6,000 ton 2005
=188 Eritrea 6,000 ton 2005
=188 Western Sahara 6,000 ton 2005
=191 Cook Islands 5,000 ton 2005
=191 Montserrat 5,000 ton 2005
193 Saint Pierre and Miquelon 3,000 ton 2005
194 Kiribati 2,000 ton 2005
=195 Saint Helena 1,000 ton 2005
=195 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×