×

Energy > Motor Gasoline > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 40.34 ton 1993
2 Canada 36.67 ton 1991
3 Jamaica 15.39 ton 1997
4 United States 10.32 ton 2005
5 Guyana 10.11 ton 2005
6 New Zealand 6.05 ton 2005
7 Suriname 6.01 ton 2005
8 Czech Republic 5.52 ton 1993
9 Bulgaria 5.27 ton 1992
10 Australia 4.76 ton 2005
11 South Korea 3.53 ton 2005
12 Belarus 3.42 ton 2005
13 Greece 2.7 ton 2005
14 Georgia 2.49 ton 2000
15 South Africa 2.25 ton 2005
16 Uruguay 2.11 ton 2005
17 Slovenia 2 ton 2005
18 Costa Rica 1.85 ton 2005
19 Croatia 1.8 ton 2005
20 China 1.75 ton 2005
21 Ghana 1.54 ton 2005
22 Finland 1.52 ton 2005
23 Uzbekistan 1.18 ton 2005
24 Vietnam 1.03 ton 2005
25 Slovakia 0.928 ton 2005
26 Norway 0.865 ton 2005
27 Estonia 0.743 ton 2005
28 Panama 0.737 ton 2004
29 Thailand 0.717 ton 2005
30 Peru 0.621 ton 1999
31 Zimbabwe 0.472 ton 2005
32 Latvia 0.435 ton 2005
33 Lithuania 0.293 ton 2005
34 Philippines 0.28 ton 2005
35 Moldova 0.275 ton 2001
36 Bolivia 0.214 ton 2005
37 Kenya 0.196 ton 2005
38 Hungary 0.193 ton 1991
39 Denmark 0.185 ton 2005
40 Nicaragua 0.183 ton 2005
41 Poland 0.157 ton 2005
42 Iran 0.143 ton 2005
43 Romania 0.139 ton 2005
44 Colombia 0.114 ton 2005
45 Guatemala 0.0957 ton 1997
46 Zambia 0.0872 ton 2005
47 Sudan 0.0738 ton 1999
48 Malaysia 0.0735 ton 2005
49 Indonesia 0.0452 ton 2004
50 Ethiopia 0.033 ton 1997

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption in agriculture per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: