×

Energy > Motor Gasoline > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 1,671.2 ton 2005
2 Palau 1,205.61 ton 2005
3 Luxembourg 1,029.76 ton 2005
4 Netherlands 562.32 ton 2005
5 Aruba 559.83 ton 2005
6 Iceland 549.31 ton 2005
7 Belize 547.96 ton 2005
8 Cayman Islands 493.59 ton 2005
9 Antigua and Barbuda 460.24 ton 2005
10 Bermuda 420.86 ton 2005
11 Slovenia 364.41 ton 2005
12 Barbados 349.69 ton 2005
13 United Arab Emirates 327.56 ton 2005
14 Cyprus 320.55 ton 2005
15 Lebanon 319.3 ton 2005
16 New Caledonia 277.31 ton 2005
17 Grenada 271.97 ton 2005
18 Greenland 263.46 ton 2005
19 Saint Lucia 253.92 ton 2005
20 The Bahamas 252.21 ton 2005
21 Ireland 242.79 ton 2005
Eurozone average (profile) 228.35 ton 2005
22 Saint Kitts and Nevis 223.85 ton 2005
23 Estonia 219.15 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 205.65 ton 2005
24 Seychelles 205.07 ton 2005
25 New Zealand 202.96 ton 2005
26 Sweden 198.13 ton 2005
27 Denmark 190.79 ton 2005
28 Dominica 184.29 ton 2005
29 French Polynesia 180.47 ton 2005
30 Latvia 179.53 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 170.97 ton 2005
31 Malta 168.38 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 167.3 ton 2005
32 Suriname 166.16 ton 2005
European Union average (profile) 165.88 ton 2005
33 Tajikistan 165.01 ton 2005
34 Jamaica 164.13 ton 2005
35 Oman 160.57 ton 2005
36 Botswana 160.46 ton 2005
37 Namibia 160.33 ton 2005
NATO countries average (profile) 159.1 ton 2005
38 Belgium 154.89 ton 2005
Former British colonies average (profile) 154.68 ton 2005
39 United States 149.11 ton 2005
40 Tonga 148.57 ton 2005
41 Saint Vincent and the Grenadines 147.13 ton 2005
42 Malaysia 139.14 ton 2005
43 Austria 132.48 ton 2005
44 Guyana 132.07 ton 2005
Cold countries average (profile) 131.71 ton 2005
45 Panama 118.84 ton 2005
46 Canada 113.08 ton 2005
47 Australia 112.19 ton 2005
48 Costa Rica 111.8 ton 2005
49 Samoa 105.6 ton 2005
50 Mongolia 100.93 ton 2005
51 Bosnia and Herzegovina 97.17 ton 2005
52 Iraq 96.1 ton 2005
53 Iran 95.18 ton 2005
54 Greece 92.13 ton 2005
55 Fiji 89.97 ton 2005
56 Macau 85.42 ton 2005
57 Mexico 84.42 ton 2005
58 Trinidad and Tobago 79.42 ton 2005
59 Czech Republic 78.35 ton 2005
60 Georgia 76.58 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 73.62 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 72.87 ton 1998
61 Saudi Arabia 71.2 ton 2005
62 Mauritius 69.98 ton 2005
63 Norway 67.05 ton 2005
64 Guatemala 65.39 ton 2005
65 Finland 63.86 ton 2005
66 Dominican Republic 63.36 ton 2005
67 Armenia 61.03 ton 2005
68 Moldova 60.08 ton 2005
69 Croatia 57.63 ton 2005
70 Slovakia 54.76 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 54.5 ton 1998
71 Kyrgyzstan 53.07 ton 2005
72 Albania 52.25 ton 2005
73 Hong Kong 51.66 ton 2005
74 Hungary 51.06 ton 2005
75 Maldives 50.41 ton 2005
76 El Salvador 50.28 ton 2005
77 Kazakhstan 49.25 ton 2005
78 Benin 49.01 ton 2005
79 Honduras 48.73 ton 2005
80 Kuwait 48.71 ton 2004
81 Nigeria 45.74 ton 2005
82 Sao Tome and Principe 45.27 ton 2005
Emerging markets average (profile) 41.71 ton 2005
83 Ecuador 39.73 ton 2004
84 United Kingdom 39.47 ton 2005
85 Germany 39.29 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 39.01 ton 2004
86 Israel 37.08 ton 2005
87 Chile 35.81 ton 2005
88 Djibouti 32.19 ton 2005
89 Vietnam 31.93 ton 2005
90 Vanuatu 28.66 ton 2005
Former French colonies average (profile) 27.81 ton 2003
91 Paraguay 27.44 ton 2005
92 Togo 25.81 ton 2005
93 The Gambia 25.76 ton 2005
94 Solomon Islands 25.57 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 24.87 ton 2005
95 Brunei 24.47 ton 2005
96 Indonesia 23.87 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 23.06 ton 1999
97 Kiribati 22.11 ton 2005
98 Tunisia 21.64 ton 2005
99 Cape Verde 18.8 ton 2005
100 Bulgaria 17.96 ton 2005
101 Jordan 17.19 ton 2005
102 Spain 17.12 ton 2005
103 Nicaragua 16.86 ton 2005
failed states average (profile) 16.28 ton 2005
104 South Africa 16 ton 2005
105 Poland 15.88 ton 2005
106 Papua New Guinea 14.76 ton 2005
107 Zimbabwe 13.53 ton 2005
108 Philippines 13.46 ton 2005
109 Guinea-Bissau 13.37 ton 2005
110 Equatorial Guinea 13.25 ton 2005
111 Sri Lanka 13.18 ton 2005
112 Angola 13 ton 2005
113 Japan 12.85 ton 2005
114 Uruguay 12.63 ton 2003
115 Haiti 12.31 ton 2005
116 Bhutan 12.3 ton 2005
117 Ukraine 12.21 ton 2005
118 East Timor 12.21 ton 2005
119 Portugal 12.13 ton 2005
120 Liberia 11.93 ton 2005
121 Comoros 11.65 ton 2005
122 Sierra Leone 10.74 ton 2005
123 Turkey 9.14 ton 2005
124 Guinea 8.46 ton 2005
125 Mauritania 7.95 ton 2005
126 Ghana 7.86 ton 2005
127 Lithuania 7.32 ton 2005
128 Malawi 6.96 ton 2005
129 Uganda 6.02 ton 2005
130 Burkina Faso 5.96 ton 2005
131 Mali 5.53 ton 2005
132 Yemen 5.51 ton 2005
133 Kenya 5.37 ton 2005
134 Niger 5.31 ton 2005
135 Central African Republic 5.3 ton 2005
136 Tanzania 5.2 ton 2005
137 Bolivia 4.66 ton 2003
138 Cuba 4.6 ton 2005
139 Laos 4.14 ton 2005
South Asia average (profile) 3.93 ton 2000
140 Sudan 3.93 ton 2000
141 Rwanda 3.92 ton 2005
142 Burundi 3.73 ton 2005
143 Algeria 3.58 ton 1990
144 Somalia 3.54 ton 2005
145 Peru 3.46 ton 2005
146 Cote d'Ivoire 3.39 ton 2005
147 Senegal 3.37 ton 2005
148 Zambia 3.31 ton 2005
149 Mozambique 3.19 ton 2005
150 Cambodia 3.14 ton 2005
151 Romania 2.82 ton 2005
152 Colombia 2.38 ton 2005
153 Gabon 2.28 ton 2003
154 Madagascar 2.24 ton 2005
155 Thailand 2.2 ton 2004
156 Nepal 2.14 ton 2005
157 Democratic Republic of the Congo 1.91 ton 2005
158 Ethiopia 1.8 ton 2005
159 Afghanistan 1.53 ton 2005
160 Eritrea 1.24 ton 2005
161 Bangladesh 1.17 ton 2005
162 Cameroon 0.962 ton 2004
163 Chad 0.899 ton 2005
164 Azerbaijan 0.885 ton 1998
165 North Korea 0.798 ton 2005
166 Burma 0.697 ton 2005
167 Syria 0.482 ton 1990
168 Egypt 0.374 ton 2003
169 Pakistan 0.313 ton 2000
170 Brazil 0.285 ton 2005
171 Argentina 0.285 ton 2005
172 Uzbekistan 0.258 ton 1996
173 Morocco 0.133 ton 2005
174 South Korea 0.125 ton 2005
175 Belarus 0.103 ton 2005
176 India 0.0615 ton 1999
177 Russia 0.0559 ton 2005
178 China 0.0121 ton 1998

Citation

Energy > Motor Gasoline > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×