×

Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Palau 1,205.61 ton 2005
2 Luxembourg 1,044.81 ton 2005
3 Aruba 559.83 ton 2005
4 Belize 547.96 ton 2005
5 Iceland 502.13 ton 2005
6 Cayman Islands 493.59 ton 2005
7 Bermuda 420.86 ton 2005
8 Antigua and Barbuda 399.69 ton 2005
9 Barbados 349.69 ton 2005
10 United Arab Emirates 327.56 ton 2005
11 Slovenia 327.42 ton 2005
12 Lebanon 319.3 ton 2005
13 Cyprus 316.68 ton 2005
14 Grenada 271.97 ton 2005
15 Greenland 263.46 ton 2005
16 New Caledonia 255.98 ton 2005
17 Saint Lucia 253.92 ton 2005
18 The Bahamas 252.21 ton 2005
19 Saint Kitts and Nevis 223.85 ton 2005
20 Ireland 220.2 ton 2005
21 Estonia 215.44 ton 2005
22 Seychelles 205.07 ton 2005
23 New Zealand 203.68 ton 2005
24 Dominica 184.29 ton 2005
25 French Polynesia 180.47 ton 2005
26 Malta 168.38 ton 2005
27 Jamaica 167.9 ton 2005
28 Suriname 166.16 ton 2005
29 Tajikistan 165.01 ton 2005
30 Oman 160.57 ton 2005
31 Botswana 160.46 ton 2005
32 Namibia 160.33 ton 2005
33 Tonga 148.57 ton 2005
34 Saint Vincent and the Grenadines 147.13 ton 2005
35 Latvia 146.92 ton 2005
36 Malaysia 136.56 ton 2005
37 Guyana 132.07 ton 2005
38 United States 130.01 ton 2005
39 Panama 118.84 ton 2005
40 Costa Rica 115.97 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 111.94 ton 2005
41 Samoa 105.6 ton 2005
42 Mongolia 100.93 ton 2005
43 Bosnia and Herzegovina 97.17 ton 2005
44 Iran 95.18 ton 2005
45 Iraq 90.66 ton 2005
46 Macau 85.42 ton 2005
47 Australia 84.43 ton 2005
48 Georgia 76.58 ton 2005
49 Mauritius 74.8 ton 2005
Catholic countries average (profile) 74 ton 2004
50 Fiji 70.52 ton 2005
51 Guatemala 65.01 ton 2005
52 Dominican Republic 63.36 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 62.14 ton 2005
Eurozone average (profile) 61.76 ton 2005
53 Armenia 61.03 ton 2005
54 Moldova 59.52 ton 2005
55 Mexico 55.98 ton 2005
56 Czech Republic 55.49 ton 2005
57 Albania 52.25 ton 2005
58 Kyrgyzstan 52.11 ton 2005
59 El Salvador 50.41 ton 2005
60 Maldives 50.41 ton 2005
61 Hong Kong 47.7 ton 2005
62 Honduras 47.7 ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 47.56 ton 2005
63 Nigeria 45.74 ton 2005
64 Sao Tome and Principe 45.27 ton 2005
65 Benin 40.94 ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 40.24 ton 2005
66 Austria 33.18 ton 2005
67 Djibouti 32.19 ton 2005
68 Vietnam 31.93 ton 2005
69 Vanuatu 28.66 ton 2005
70 Paraguay 27.44 ton 2005
71 The Gambia 25.76 ton 2005
72 Solomon Islands 25.57 ton 2005
73 Brunei 24.47 ton 2005
74 Indonesia 23.87 ton 2005
Cold countries average (profile) 22.83 ton 2005
75 Kiribati 22.11 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 20.67 ton 2005
76 Tunisia 20.34 ton 2005
Former French colonies average (profile) 20.04 ton 2005
Hot countries average (profile) 19.67 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 19.44 ton 2005
77 Cape Verde 18.8 ton 2005
78 Togo 18.05 ton 2005
79 Nicaragua 17.78 ton 2005
80 Jordan 17.37 ton 2005
81 Ecuador 16.74 ton 2004
82 Hungary 16.26 ton 2005
Religious countries average (profile) 15.79 ton 2005
83 Papua New Guinea 14.76 ton 2005
84 Zimbabwe 13.53 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 13.48 ton 2005
85 Sri Lanka 13.44 ton 2005
86 Guinea-Bissau 13.37 ton 2005
87 Equatorial Guinea 13.25 ton 2005
88 Haiti 12.31 ton 2005
89 Bhutan 12.3 ton 2005
90 East Timor 12.21 ton 2005
91 Philippines 11.99 ton 2005
92 Angola 11.91 ton 2005
93 Comoros 11.65 ton 2005
94 Liberia 11.62 ton 2005
failed states average (profile) 10.6 ton 2005
Former British colonies average (profile) 9.63 ton 2005
95 Japan 9.41 ton 2005
96 Guinea 8.46 ton 2005
97 Mauritania 7.95 ton 2005
98 Sierra Leone 7.42 ton 2005
99 Malawi 6.96 ton 2005
100 Uganda 6.02 ton 2005
101 Burkina Faso 5.96 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 5.65 ton 2005
102 Mali 5.53 ton 2005
103 Yemen 5.51 ton 2005
104 Niger 5.31 ton 2005
105 Central African Republic 5.3 ton 2005
106 Tanzania 5.2 ton 2005
107 Cuba 4.6 ton 2005
108 South Africa 4.3 ton 2005
109 Laos 4.14 ton 2005
110 Rwanda 3.92 ton 2005
111 Burundi 3.73 ton 2005
112 Somalia 3.54 ton 2005
113 Kenya 3.49 ton 2005
114 Zambia 3.31 ton 2005
115 Cambodia 3.14 ton 2005
116 Ukraine 3.12 ton 2005
117 Mozambique 2.85 ton 2005
South Asia average (profile) 2.56 ton 2005
118 Madagascar 2.24 ton 2005
119 Nepal 2.14 ton 2005
120 Ethiopia 1.94 ton 2005
121 Democratic Republic of the Congo 1.91 ton 2005
122 Eritrea 1.65 ton 2005
123 Afghanistan 1.53 ton 2005
124 Bangladesh 1.01 ton 2005
125 Chad 0.899 ton 2005
126 North Korea 0.798 ton 2005
127 Burma 0.697 ton 2005
128 Pakistan -0.0317 ton 2005
129 Morocco -0.299 ton 2005
European Union average (profile) -0.811 ton 2005
130 Egypt -1.059 ton 2005
131 Senegal -1.065 ton 2005
132 Uzbekistan -1.223 ton 2005
133 Ghana -1.683 ton 2005
134 India -2.017 ton 2005
135 Algeria -2.267 ton 2005
136 Kazakhstan -2.509 ton 2005
137 Poland -3.59 ton 2005
138 China -4.436 ton 2005
Eastern Europe average (profile) -4.719 ton 2005
139 Cameroon -6.01 ton 2005
Muslim countries average (profile) -8.122 ton 2005
140 Chile -9.242 ton 2005
141 Denmark -9.595 ton 2005
142 Brazil -10.954 ton 2005
143 Colombia -12.271 ton 2005
144 Turkey -13.817 ton 2005
NATO countries average (profile) -15.671 ton 2005
145 Syria -16.972 ton 2004
146 Sweden -17.498 ton 2005
147 Cote d'Ivoire -18.052 ton 2005
148 Gabon -18.123 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) -20.652 ton 2005
149 Thailand -21.08 ton 2005
150 Libya -21.271 ton 2005
151 Greece -21.344 ton 2005
152 Sudan -25.613 ton 2005
153 Saudi Arabia -26.205 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -28.869 ton 2005
Emerging markets average (profile) -30.579 ton 2005
154 Germany -33.297 ton 2005
155 South Korea -34.131 ton 2005
156 Bolivia -35.591 ton 2004
157 Azerbaijan -39.324 ton 2005
158 Russia -40.175 ton 2005
159 Peru -47 ton 2005
160 Spain -48.689 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -53.537 ton 2005
161 Argentina -55.76 ton 2005
162 United Kingdom -63.811 ton 2005
163 Portugal -66.354 ton 2005
164 Israel -77.488 ton 2005
165 Uruguay -91.124 ton 2005
166 Canada -98.88 ton 2005
167 Croatia -103.332 ton 2005
168 Bulgaria -108.141 ton 2005
OPEC countries average (profile) -116.761 ton 2005
169 Turkmenistan -116.895 ton 2005
170 Romania -123.415 ton 2005
171 Slovakia -173.38 ton 2005
172 Belarus -237.711 ton 2005
173 Venezuela -275.313 ton 2005
174 Bahrain -287.652 ton 2005
175 Kuwait -305.272 ton 2005
176 Belgium -315.786 ton 2005
177 Finland -391.339 ton 2005
178 Netherlands -434.624 ton 2005
179 Norway -482.773 ton 2005
180 Lithuania -651.67 ton 2005
181 Trinidad and Tobago -842.757 ton 2005
182 Singapore -973.323 ton 2005
183 Qatar -1,225.098 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×