×

Energy > Motor Gasoline > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 383.04 million ton 2005
2 China 46.36 million ton 2005
3 Japan 44.39 million ton 2005
4 Canada 29.75 million ton 2005
5 Mexico 27.68 million ton 2005
6 Russia 26.26 million ton 2005
7 Germany 23.17 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 20.28 million ton 2005
8 Brazil 19.11 million ton 2005
9 United Kingdom 18.73 million ton 2005
10 Iran 17.99 million ton 2005
Cold countries average (profile) 14.93 million ton 2005
11 Australia 14.62 million ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 13.69 million ton 2005
12 Indonesia 12.94 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 12.78 million ton 2005
13 Saudi Arabia 12.75 million ton 2005
14 Venezuela 10.75 million ton 2005
Former British colonies average (profile) 10.08 million ton 2005
15 India 8.65 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 8.08 million ton 2005
16 South Africa 8.03 million ton 2005
17 Taiwan 7.9 million ton 2005
18 Malaysia 7.82 million ton 2005
19 South Korea 7.28 million ton 2005
20 Spain 7.26 million ton 2005
21 Nigeria 6.24 million ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 5.93 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 5.79 million ton 2005
22 Iraq 5.67 million ton 2005
23 Thailand 5.05 million ton 2005
24 Ukraine 4.76 million ton 2005
NATO countries average (profile) 4.4 million ton 2005
25 Netherlands 4.1 million ton 2005
26 Poland 3.96 million ton 2005
27 Greece 3.92 million ton 2005
28 Sweden 3.86 million ton 2005
29 Colombia 3.65 million ton 2005
Religious countries average (profile) 3.59 million ton 2005
European Union average (profile) 3.3 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 3.24 million ton 2005
30 United Arab Emirates 3.23 million ton 2005
Eurozone average (profile) 3.15 million ton 2005
31 Egypt 2.9 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 2.87 million ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 2.8 million ton 2005
32 Philippines 2.8 million ton 2005
Catholic countries average (profile) 2.75 million ton 2005
33 Argentina 2.73 million ton 2005
Eastern Europe average (profile) 2.69 million ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 2.68 million ton 2005
34 Turkey 2.64 million ton 2005
35 Vietnam 2.63 million ton 2005
36 New Zealand 2.36 million ton 2005
37 Kazakhstan 2.3 million ton 2005
38 Israel 2.19 million ton 2005
39 Chile 2.16 million ton 2005
Muslim countries average (profile) 2.12 million ton 2005
40 Kuwait 2.11 million ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 2.1 million ton 2005
41 Austria 2.07 million ton 2005
42 Czech Republic 2.06 million ton 2005
South Asia average (profile) 2.03 million ton 2005
43 Algeria 1.98 million ton 2005
44 Libya 1.9 million ton 2005
45 Finland 1.88 million ton 2005
46 Denmark 1.87 million ton 2005
47 Portugal 1.81 million ton 2005
48 Belgium 1.76 million ton 2005
49 Ireland 1.71 million ton 2005
Hot countries average (profile) 1.7 million ton 2005
50 Romania 1.7 million ton 2005
51 Ecuador 1.64 million ton 2005
52 Norway 1.58 million ton 2005
53 Hungary 1.48 million ton 2005
54 Uzbekistan 1.4 million ton 2005
South and Central Asia average (profile) 1.38 million ton 2005
55 Yemen 1.35 million ton 2005
56 Lebanon 1.27 million ton 2005
57 Syria 1.26 million ton 2005
58 Pakistan 1.18 million ton 2005
59 Tajikistan 1.12 million ton 2005
failed states average (profile) 1.05 million ton 2005
60 Oman 1.04 million ton 2005
61 Dominican Republic 1.04 million ton 2005
62 Belarus 1.03 million ton 2005
63 Yugoslavia 1,000,000 ton 2005
64 Peru 905,000 ton 2005
65 Guatemala 825,090 ton 2005
66 Turkmenistan 758,000 ton 2005
67 Singapore 727,000 ton 2005
68 Qatar 718,000 ton 2005
69 Croatia 709,000 ton 2005
70 Jordan 707,000 ton 2005
71 Slovenia 655,000 ton 2005
72 Slovakia 643,000 ton 2005
73 Costa Rica 620,000 ton 2005
74 Azerbaijan 576,000 ton 2005
75 Bulgaria 544,000 ton 2005
76 Sudan 541,000 ton 2005
77 Bahrain 536,000 ton 2005
78 Ghana 531,000 ton 2005
79 Jamaica 497,000 ton 2005
80 Luxembourg 486,000 ton 2005
81 Sri Lanka 453,000 ton 2005
82 El Salvador 452,405 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 440,107.78 ton 2005
83 Tunisia 420,000 ton 2005
84 Trinidad and Tobago 417,000 ton 2005
85 Bolivia 403,000 ton 2005
86 Panama 400,000 ton 2005
87 Cuba 392,000 ton 2005
88 Kenya 391,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 390,114 ton 2005
89 Bosnia and Herzegovina 377,000 ton 2005
90 Morocco 376,000 ton 2005
91 Latvia 342,000 ton 2005
92 Lithuania 338,000 ton 2005
93 Burma 337,000 ton 2005
94 Benin 335,000 ton 2005
95 Georgia 334,000 ton 2005
96 Angola 332,000 ton 2005
97 Honduras 329,080 ton 2005
=98 Hong Kong 325,000 ton 2005
=98 Namibia 325,000 ton 2005
100 Botswana 304,000 ton 2005
101 Cyprus 303,000 ton 2005
102 Estonia 290,000 ton 2005
103 Bangladesh 289,000 ton 2005
104 Cameroon 284,000 ton 2005
105 Kyrgyzstan 282,000 ton 2005
106 Mongolia 255,000 ton 2005
=107 Moldova 212,000 ton 2005
=107 Uruguay 212,000 ton 2005
109 Brunei 205,000 ton 2005
110 Tanzania 202,000 ton 2005
111 Nicaragua 186,000 ton 2005
112 Armenia 184,000 ton 2005
113 Albania 181,000 ton 2005
114 Cote d'Ivoire 180,000 ton 2005
115 North Korea 178,000 ton 2005
116 Uganda 173,000 ton 2005
117 Zimbabwe 172,000 ton 2005
118 Paraguay 166,240 ton 2005
119 Papua New Guinea 165,000 ton 2005
120 Zambia 164,000 ton 2005
121 Netherlands Antilles 163,000 ton 2005
122 Madagascar 155,000 ton 2005
123 Guadeloupe 154,000 ton 2005
=124 Belize 149,000 ton 2005
=124 Iceland 149,000 ton 2005
126 Ethiopia 148,000 ton 2005
127 Reunion 140,000 ton 2005
128 Democratic Republic of the Congo 138,000 ton 2005
129 Martinique 128,000 ton 2005
130 Haiti 114,000 ton 2005
=131 Senegal 100,000 ton 2005
=131 Togo 100,000 ton 2005
133 Guyana 99,606 ton 2005
134 Barbados 95,664 ton 2005
135 Mauritius 93,000 ton 2005
136 Malawi 90,000 ton 2005
=137 Suriname 83,000 ton 2005
=137 The Bahamas 83,000 ton 2005
139 Guinea 81,000 ton 2005
140 Burkina Faso 80,000 ton 2005
141 Niger 70,000 ton 2005
142 Malta 68,000 ton 2005
143 Congo, Republic of the 67,000 ton 2005
144 Mali 66,000 ton 2005
145 Mozambique 59,850 ton 2005
146 Fiji 58,000 ton 2005
147 Sierra Leone 57,000 ton 2005
148 Aruba 56,000 ton 2005
149 Nepal 54,000 ton 2005
150 French Polynesia 46,000 ton 2005
151 Gabon 44,000 ton 2005
=152 Saint Lucia 42,000 ton 2005
=152 Cambodia 42,000 ton 2005
154 Macau 39,989 ton 2005
=155 Afghanistan 38,000 ton 2005
=155 Liberia 38,000 ton 2005
=157 The Gambia 37,000 ton 2005
=157 Rwanda 37,000 ton 2005
=159 Somalia 35,000 ton 2005
=159 French Guiana 35,000 ton 2005
161 Antigua and Barbuda 33,000 ton 2005
162 Burundi 29,000 ton 2005
163 Grenada 28,000 ton 2005
164 Bermuda 27,000 ton 2005
165 Mauritania 25,000 ton 2005
=166 Djibouti 24,000 ton 2005
=166 Cayman Islands 24,000 ton 2005
=166 Laos 24,000 ton 2005
=166 Gibraltar 24,000 ton 2005
170 Central African Republic 21,000 ton 2005
=171 Guinea-Bissau 19,000 ton 2005
=171 Samoa 19,000 ton 2005
173 Seychelles 17,000 ton 2005
174 Saint Vincent and the Grenadines 16,000 ton 2005
=175 Tonga 15,000 ton 2005
=175 Greenland 15,000 ton 2005
177 Faroe Islands 14,000 ton 2005
178 Dominica 13,000 ton 2005
=179 Solomon Islands 12,000 ton 2005
=179 East Timor 12,000 ton 2005
=181 British Virgin Islands 11,000 ton 2005
=181 Saint Kitts and Nevis 11,000 ton 2005
183 Montserrat 10,000 ton 2005
=184 Chad 9,000 ton 2005
=184 Cape Verde 9,000 ton 2005
=186 Bhutan 8,000 ton 2005
=186 Equatorial Guinea 8,000 ton 2005
=188 Comoros 7,000 ton 2005
=188 Sao Tome and Principe 7,000 ton 2005
=190 Western Sahara 6,000 ton 2005
=190 Eritrea 6,000 ton 2005
=190 Vanuatu 6,000 ton 2005
193 Cook Islands 5,000 ton 2005
194 Saint Pierre and Miquelon 4,000 ton 2005
195 Kiribati 2,000 ton 2005
=196 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=196 Saint Helena 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×