×

Energy > Motor Gasoline > Net inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 1,296.15 ton 2005
2 Luxembourg 1,044.81 ton 2005
3 Canada 920.74 ton 2005
4 Kuwait 917.99 ton 2005
5 Qatar 874.37 ton 2005
6 United Arab Emirates 778.52 ton 2005
7 Australia 716.7 ton 2005
8 Bahrain 609.41 ton 2005
9 New Zealand 571.62 ton 2005
10 Aruba 559.83 ton 2005
11 Brunei 557.35 ton 2005
12 Belize 547.96 ton 2005
13 Saudi Arabia 516.52 ton 2005
14 Iceland 502.13 ton 2005
15 Cayman Islands 493.59 ton 2005
16 Sweden 427.71 ton 2005
17 Bermuda 420.86 ton 2005
18 Oman 412.32 ton 2005
19 Ireland 411.55 ton 2005
20 Venezuela 402.31 ton 2005
OPEC countries average (profile) 401.46 ton 2005
21 Antigua and Barbuda 399.69 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 385.84 ton 2005
22 Finland 357.6 ton 2005
23 Greece 352.85 ton 2005
24 Barbados 349.69 ton 2005
25 Japan 347.42 ton 2005
26 Denmark 344.69 ton 2005
27 Norway 341.75 ton 2005
28 Libya 339.8 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 331.55 ton 2005
29 Slovenia 327.42 ton 2005
30 Trinidad and Tobago 321.53 ton 2005
31 Lebanon 319.3 ton 2005
32 Israel 316.3 ton 2005
33 United Kingdom 311.02 ton 2005
34 Malaysia 302.4 ton 2005
Eurozone average (profile) 295.63 ton 2005
35 Cyprus 293.44 ton 2005
36 Germany 280.96 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 278.25 ton 2005
37 Grenada 271.97 ton 2005
NATO countries average (profile) 264.86 ton 2005
38 Greenland 263.46 ton 2005
European Union average (profile) 256.6 ton 2005
39 Iran 256.41 ton 2005
Former British colonies average (profile) 255.96 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 254.54 ton 2005
Cold countries average (profile) 253.94 ton 2005
40 Saint Lucia 253.92 ton 2005
41 The Bahamas 252.21 ton 2005
42 Austria 251.71 ton 2005
43 Netherlands 251.04 ton 2005
44 Mexico 250 ton 2005
45 Saint Kitts and Nevis 223.85 ton 2005
46 Estonia 215.44 ton 2005
47 Iraq 207 ton 2005
48 Seychelles 205.07 ton 2005
49 Czech Republic 200.77 ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 193.17 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 191.16 ton 2005
50 Jamaica 187.52 ton 2005
51 Dominica 184.29 ton 2005
52 Russia 183.44 ton 2005
53 French Polynesia 180.47 ton 2005
54 Portugal 171.38 ton 2005
55 Singapore 170.43 ton 2005
56 South Africa 170.05 ton 2005
57 Malta 168.38 ton 2005
58 Belgium 168.15 ton 2005
59 Spain 167.29 ton 2005
Muslim countries average (profile) 167.05 ton 2005
60 Suriname 166.16 ton 2005
61 Tajikistan 165.01 ton 2005
62 Botswana 162.06 ton 2005
63 Namibia 160.33 ton 2005
64 Turkmenistan 159.65 ton 2005
65 Croatia 159.61 ton 2005
Catholic countries average (profile) 153.21 ton 2005
66 Kazakhstan 151.84 ton 2005
67 South Korea 151.27 ton 2005
68 Latvia 148.66 ton 2005
69 Tonga 148.57 ton 2005
70 Saint Vincent and the Grenadines 147.13 ton 2005
71 Hungary 146.43 ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) 144.58 ton 2005
72 Costa Rica 143.51 ton 2005
73 Chile 132.15 ton 2005
74 Guyana 130.92 ton 2005
75 Jordan 130.66 ton 2005
Hot countries average (profile) 127.79 ton 2005
76 Slovakia 119.36 ton 2005
77 Ecuador 118.97 ton 2005
78 Panama 118.84 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 118.6 ton 2005
Emerging markets average (profile) 118.01 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 113.61 ton 2005
79 Dominican Republic 111.2 ton 2005
80 Belarus 106.9 ton 2005
81 Samoa 105.6 ton 2005
82 Poland 103.63 ton 2005
83 Brazil 102.67 ton 2005
84 Ukraine 100.97 ton 2005
85 Mongolia 100.93 ton 2005
86 Lithuania 99 ton 2005
87 Bosnia and Herzegovina 97.17 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 95.08 ton 2005
Religious countries average (profile) 90.61 ton 2005
88 Macau 85.42 ton 2005
89 Colombia 84.48 ton 2005
90 Romania 78.35 ton 2005
91 Thailand 76.97 ton 2005
92 Georgia 76.58 ton 2005
93 Mauritius 74.8 ton 2005
94 El Salvador 74.5 ton 2005
95 Argentina 70.53 ton 2005
96 Fiji 70.52 ton 2005
97 Bulgaria 70.29 ton 2005
98 Syria 69.19 ton 2005
99 Azerbaijan 68.64 ton 2005
100 Yemen 67.03 ton 2005
101 Guatemala 65.08 ton 2005
102 Uruguay 63.76 ton 2005
103 Armenia 61.03 ton 2005
104 Moldova 58.97 ton 2005
105 Algeria 58.36 ton 2005
106 Indonesia 57.65 ton 2005
107 Albania 56.63 ton 2005
108 Kyrgyzstan 54.62 ton 2005
109 Uzbekistan 53.43 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 53.39 ton 2005
110 Hong Kong 47.7 ton 2005
111 Honduras 47.7 ton 2005
112 Sao Tome and Principe 45.27 ton 2005
113 Nigeria 44.67 ton 2005
114 Bolivia 43.08 ton 2005
115 Tunisia 41.88 ton 2005
116 Benin 40.94 ton 2005
117 Egypt 40.35 ton 2005
118 Turkey 39.03 ton 2005
119 China 35.56 ton 2005
120 Cuba 34.71 ton 2005
121 Nicaragua 34.1 ton 2005
122 Peru 32.64 ton 2005
123 Philippines 32.59 ton 2005
124 Vietnam 31.93 ton 2005
125 Gabon 31.9 ton 2005
126 Djibouti 30.9 ton 2005
Former French colonies average (profile) 30.41 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 29.15 ton 2005
127 Vanuatu 28.66 ton 2005
128 Paraguay 28.16 ton 2005
failed states average (profile) 27.71 ton 2005
129 Papua New Guinea 27.07 ton 2005
130 The Gambia 25.76 ton 2005
131 Solomon Islands 25.57 ton 2005
132 Ghana 24.83 ton 2005
133 Sri Lanka 23.06 ton 2005
134 Kiribati 22.11 ton 2005
135 Angola 20.07 ton 2005
136 Cape Verde 18.8 ton 2005
137 Togo 18.05 ton 2005
138 Sudan 17.13 ton 2005
139 Cameroon 15.66 ton 2005
140 Zambia 14.3 ton 2005
141 Zimbabwe 13.53 ton 2005
142 Guinea-Bissau 13.37 ton 2005
143 Equatorial Guinea 13.25 ton 2005
144 Morocco 12.48 ton 2005
145 Haiti 12.31 ton 2005
146 Bhutan 12.3 ton 2005
147 East Timor 12.21 ton 2005
148 Comoros 11.65 ton 2005
149 Liberia 11.62 ton 2005
150 Sierra Leone 11.13 ton 2005
151 Kenya 10.93 ton 2005
152 Cote d'Ivoire 10.35 ton 2005
153 Senegal 8.87 ton 2005
154 Madagascar 8.47 ton 2005
155 Guinea 8.46 ton 2005
156 Mauritania 7.95 ton 2005
157 India 7.67 ton 2005
158 North Korea 7.47 ton 2005
159 Pakistan 7.46 ton 2005
160 Malawi 6.96 ton 2005
161 Burma 6.72 ton 2005
South Asia average (profile) 6.2 ton 2005
162 Uganda 6.02 ton 2005
163 Burkina Faso 5.96 ton 2005
164 Mali 5.53 ton 2005
165 Niger 5.31 ton 2005
166 Central African Republic 5.3 ton 2005
167 Tanzania 5.2 ton 2005
168 Laos 4.14 ton 2005
169 Somalia 4.13 ton 2005
170 Rwanda 3.92 ton 2005
171 Burundi 3.73 ton 2005
172 Cambodia 3.14 ton 2005
173 Mozambique 2.85 ton 2005
174 Democratic Republic of the Congo 2.55 ton 2005
175 Nepal 2.14 ton 2005
176 Bangladesh 2.02 ton 2005
177 Ethiopia 1.94 ton 2005
178 Afghanistan 1.53 ton 2005
179 Eritrea 1.24 ton 2005
180 Chad 0.899 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Net inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Net inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×