×

Energy > Motor Gasoline > Net transfers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 186.52 ton 2005
2 Spain 19.22 ton 2005
3 Germany 18.89 ton 2005
4 United States 17.5 ton 2005
5 Austria 2.81 ton 2004
6 Venezuela 2.72 ton 1991
7 Colombia 1.53 ton 2005
8 Slovakia 1.3 ton 2005
9 Belgium 1.05 ton 2005
10 Poland 0.655 ton 2005
11 Czech Republic 0.586 ton 2005
12 Cuba 0.46 ton 1994
13 Hungary 0.397 ton 2005
14 United Kingdom 0.0664 ton 2005
15 Japan 0.0235 ton 2004
16 Ireland -0.24 ton 2005
17 New Zealand -0.242 ton 2005
18 India -0.409 ton 1993
19 Denmark -0.74 ton 2004
20 Sweden -2.547 ton 2005
21 Paraguay -2.558 ton 1994
22 Portugal -3.128 ton 2005
23 Chile -3.244 ton 2005
24 Finland -8.387 ton 2005
25 Greece -8.916 ton 2005
26 South Korea -11.841 ton 2005
27 Argentina -13.843 ton 2005
28 Iran -17.106 ton 2005
29 Canada -18.538 ton 2005
30 Trinidad and Tobago -23.797 ton 1997
31 Mexico -26.65 ton 2005
32 Lithuania -29.874 ton 2005
33 Brazil -36.397 ton 2005
34 Saudi Arabia -278.723 ton 1990

Citation

Energy > Motor Gasoline > Net transfers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Net transfers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: