×

Energy > Naphtha > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 86.08 ton 1992
2 South Korea 19.84 ton 1994
3 United Arab Emirates 9.94 ton 1992
4 Netherlands 8.11 ton 1993
5 Romania 7.38 ton 1993
6 Brazil 4.81 ton 1993
7 Greece 3.63 ton 1993
8 Belgium 3.07 ton 1993
9 Croatia 3.02 ton 1993
10 Sweden 1.85 ton 1992
11 Morocco 1.77 ton 1993
12 Spain 1.58 ton 1993
13 Costa Rica 0.906 ton 1993
14 Hungary 0.772 ton 1993
15 United States 0.748 ton 1992
16 Chile 0.554 ton 1995
17 Norway 0.464 ton 1993
18 United Kingdom 0.433 ton 1993
19 Denmark 0.385 ton 1993
20 Turkey 0.3 ton 1993
21 Sri Lanka 0.112 ton 1994
22 Algeria 0.107 ton 1993
23 Canada 0.104 ton 1993
24 Japan -0.072 ton 1994
25 Germany -0.234 ton 1993
26 Uruguay -0.315 ton 1993
27 Russia -0.451 ton 1993
28 Australia -0.509 ton 1993
29 Austria -0.912 ton 1990
30 Portugal -1.002 ton 1993
31 Argentina -1.27 ton 1991
32 Finland -2.171 ton 1993
33 Tajikistan -2.173 ton 1992
34 Bangladesh -3.727 ton 1992

Citation

Energy > Naphtha > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Changes in stocks at producers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: