×

Energy > Naphtha > Energy balance requirement per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 351,633.93 ton 2005
2 South Korea 236,923.01 ton 2005
3 Japan 161,614.74 ton 2005
4 Netherlands 130,760.86 ton 2005
5 Hong Kong 100,540.13 ton 2005
6 Germany 75,676.53 ton 2005
7 Finland 41,173.47 ton 2005
8 Sweden 38,540.03 ton 2005
9 Belgium 22,903.79 ton 2005
10 United States 21,525.02 ton 2005
11 Spain 20,093.03 ton 2005
12 Czech Republic 19,050.73 ton 2005
13 Brazil 18,217.24 ton 2005
14 Malaysia 17,989.07 ton 2005
15 Hungary 17,051.54 ton 2005
16 Portugal 16,778.17 ton 2005
17 Israel 11,976.74 ton 2005
18 Mexico 7,324 ton 2005
19 Slovakia 5,568.96 ton 2005
20 Cuba 2,788.65 ton 1992
21 Peru 1,761.43 ton 2004
22 Austria 1,172.2 ton 1990
23 Australia 753.94 ton 2003
24 Sri Lanka 356.34 ton 2005
25 China 305.41 ton 1994
26 Georgia 231.57 ton 2004
27 Dominican Republic 125.35 ton 1995
28 Bangladesh 13.97 ton 2005
29 Uruguay -300.715 ton 2003
30 Russia -424.711 ton 1994
31 Costa Rica -462.949 ton 2005
32 Sudan -538.215 ton 2005
33 Denmark -553.564 ton 2005
34 Philippines -838.953 ton 2005
35 Iran -1,382.704 ton 2005
36 Tajikistan -1,616.303 ton 2005
37 India -2,238.402 ton 2005
38 Poland -3,222.811 ton 2005
39 Indonesia -3,425.681 ton 2005
40 Ireland -3,605.844 ton 2005
41 Angola -4,472.819 ton 2005
42 Pakistan -5,393.381 ton 2005
43 Romania -5,592.952 ton 2005
44 Bulgaria -6,201.631 ton 2005
45 Yemen -6,603.885 ton 2005
46 Chile -6,977.705 ton 2005
47 Canada -9,005.942 ton 2005
48 Turkey -9,801.743 ton 2005
49 Slovenia -10,055.683 ton 2000
50 Tunisia -12,962.409 ton 2005
51 Morocco -21,576.445 ton 2005
52 Greece -22,424.422 ton 2005
53 Gabon -25,372.155 ton 2005
54 United Kingdom -28,642.92 ton 2005
55 Argentina -35,448.281 ton 2005
56 Syria -41,778.206 ton 2005
57 Croatia -47,501.126 ton 2005
58 Egypt -48,747.746 ton 2005
59 Algeria -94,697.129 ton 2005
60 Trinidad and Tobago -113,344.329 ton 2005
61 Libya -223,435.726 ton 2005
62 Norway -451,193.749 ton 2005
63 Saudi Arabia -524,866.943 ton 2005
64 United Arab Emirates -1,689,370.368 ton 2005
65 Bahrain -1,873,719.492 ton 2005
66 Kuwait -3,725,100.313 ton 2005

Citation

Energy > Naphtha > Energy balance requirement per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Naphtha > Energy balance requirement per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: