×

Energy > Natural gas Liquids > Conversion in natural gas processing plants per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Qatar 9,469.96 ton 2004
2 United Arab Emirates 4,917.38 ton 2004
3 Kuwait 3,422.32 ton 2004
4 Canada 1,550.4 ton 2004
5 Algeria 1,405.73 ton 2005
6 Trinidad and Tobago 1,210.4 ton 2003
7 Norway 997.41 ton 1998
8 Kazakhstan 700.86 ton 2005
9 Libya 494.95 ton 2005
10 Bahrain 437.54 ton 2004
11 Venezuela 411.4 ton 2004
12 Argentina 184.05 ton 2005
13 United Kingdom 179.61 ton 2004
14 Turkmenistan 151.8 ton 2004
15 Oman 118.51 ton 2004
16 Mexico 115.35 ton 2004
17 New Zealand 87.83 ton 2004
18 Thailand 87.11 ton 2005
19 Hungary 79.25 ton 2004
20 Russia 70.66 ton 2004
21 Malaysia 66.34 ton 2005
22 Egypt 61.24 ton 2004
23 Netherlands 48.21 ton 2004
24 Nigeria 39.41 ton 2004
25 Bolivia 33.03 ton 2005
26 Yemen 32.78 ton 2004
27 Iraq 30.89 ton 2004
28 Azerbaijan 26.34 ton 2005
29 Ukraine 24.11 ton 2003
30 Indonesia 23.2 ton 2005
31 Brazil 23.09 ton 2005
32 Peru 21.5 ton 2004
33 Chile 13.71 ton 2005
34 Austria 13.37 ton 2005
35 Romania 11.21 ton 2004
36 Tunisia 7.38 ton 2005
37 Syria 6.22 ton 2004
38 Vietnam 6.21 ton 2004
39 Spain 4.73 ton 1998
40 South Africa 3.92 ton 2004
41 Colombia 3.55 ton 2004
42 Ecuador 3.34 ton 2005
43 India 3.32 ton 2004
44 Japan 2.72 ton 2003
45 Denmark 2.28 ton 1996
46 Pakistan 1.28 ton 2005
South Asia average (profile) 1.11 ton 1991
47 Greece 0.991 ton 2005
48 Slovakia 0.743 ton 2004
49 Bangladesh 0.671 ton 2005
50 Burma 0.598 ton 2005
51 Afghanistan 0.238 ton 1991
52 Sweden 0.115 ton 1992
53 Poland 0.0523 ton 1991

Citation

Energy > Natural gas Liquids > Conversion in natural gas processing plants per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Natural gas Liquids > Conversion in natural gas processing plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: