×

Energy > Natural gas Liquids > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 East Timor 6,840.43 ton 2005
2 United Arab Emirates 4,549.42 ton 2005
3 Kuwait 3,773.87 ton 2005
4 Qatar 3,557.17 ton 2005
5 Saudi Arabia 1,961.4 ton 2005
6 Norway 1,817.75 ton 2005
OPEC countries average (profile) 1,627.03 ton 2005
7 Brunei 1,408.32 ton 2005
8 Algeria 1,405.73 ton 2005
9 Trinidad and Tobago 1,174.31 ton 2005
10 Bahrain 884.56 ton 2005
11 Kazakhstan 700.86 ton 2005
12 Canada 630.35 ton 2005
13 Libya 494.95 ton 2005
14 Venezuela 226.04 ton 2005
15 Iran 216.17 ton 2005
16 Argentina 184.05 ton 2005
17 United States 166.73 ton 2005
18 Turkmenistan 146.17 ton 2005
19 United Kingdom 125.25 ton 2005
20 Russia 120.65 ton 2005
21 Australia 110.37 ton 2005
22 Mexico 109.48 ton 2005
23 Oman 106.65 ton 2005
24 Uzbekistan 94.32 ton 2005
25 Thailand 87.11 ton 2005
26 Croatia 78.34 ton 2005
27 Malaysia 77.27 ton 2005
28 Hungary 76.83 ton 2005
29 Netherlands 63.6 ton 2005
30 Egypt 58.67 ton 2005
31 Nigeria 54.86 ton 2005
32 Peru 49.6 ton 2005
33 New Zealand 43.54 ton 2005
34 Bolivia 33.03 ton 2005
35 Yemen 31.28 ton 2005
36 Iraq 30.68 ton 2005
37 Ukraine 26.85 ton 2005
38 Azerbaijan 26.34 ton 2005
39 Indonesia 23.96 ton 2005
40 Brazil 23.09 ton 2005
41 Chile 13.71 ton 2005
42 Austria 13.37 ton 2005
43 Romania 10.26 ton 2005
44 Vietnam 9.7 ton 2005
45 Tunisia 7.38 ton 2005
46 Syria 7.38 ton 1999
47 Ecuador 6.68 ton 2005
48 Spain 4.73 ton 1998
49 Colombia 3.77 ton 2005
50 India 3.67 ton 2005
51 Barbados 3.66 ton 2005
52 South Africa 3.62 ton 2005
53 Japan 3.02 ton 2005
54 Denmark 2.28 ton 1996
55 Pakistan 1.28 ton 2005
South Asia average (profile) 1.11 ton 1991
56 Greece 0.991 ton 2005
57 Bangladesh 0.671 ton 2005
58 Slovakia 0.557 ton 2005
59 Burma 0.299 ton 2005
60 Afghanistan 0.238 ton 1991
61 Sweden 0.115 ton 1992
62 Poland 0.0523 ton 1991

Citation

Energy > Natural gas Liquids > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Natural gas Liquids > Energy balance requirement per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: