×

Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Finland 33.09 ton 1995
2 Bosnia and Herzegovina 30.41 ton 2005
3 Albania 15.96 ton 2005
4 Bulgaria 15.12 ton 2005
5 Latvia 13.91 ton 2005
6 Trinidad and Tobago 11.9 ton 1997
7 United Kingdom 7.97 ton 1994
8 Portugal 7.3 ton 2005
9 Uruguay 6.92 ton 2005
10 Cyprus 5.91 ton 2004
11 Gabon 5.8 ton 2005
12 Netherlands 4.48 ton 2004
13 India 3.64 ton 2005
14 Sierra Leone 2.73 ton 2005
15 Romania 2.45 ton 2005
16 Cote d'Ivoire 2.07 ton 2005
17 Slovenia 1.5 ton 2005
18 Ghana 1.49 ton 2004
19 Czech Republic 1.37 ton 2005
20 Slovakia 1.3 ton 2005
21 Australia 1.29 ton 2001
22 Panama 0.908 ton 2004
23 Burundi 0.772 ton 2005
24 Indonesia 0.748 ton 1999
25 Ukraine 0.616 ton 2005
26 Ireland 0.557 ton 1994
27 Japan 0.524 ton 2005
28 Nicaragua 0.367 ton 2005
29 Philippines 0.292 ton 1992
30 Senegal 0.266 ton 2005
31 Ecuador 0.265 ton 1995
32 Malawi 0.232 ton 2005
33 Georgia 0.229 ton 2005
34 Ethiopia 0.225 ton 1993
35 Denmark 0.187 ton 2001
36 Azerbaijan 0.121 ton 2003
37 Sweden 0.111 ton 2004
38 Poland 0.105 ton 2005
39 Belgium 0.0975 ton 2000
40 Uzbekistan 0.0764 ton 2005
41 Germany 0.0121 ton 2003

Citation

"Countries Compared by Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other industries and construction per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Other-Petroleum-Products/Consumption-by-other-industries-and-construction-per-1000

Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Consumption by other industries and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: