×

Energy > Other Petroleum Products > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 22.6 million ton 2005
2 Saudi Arabia 3.22 million ton 2005
3 Netherlands 2.62 million ton 2005
4 Japan 2.33 million ton 2005
5 Taiwan 2.15 million ton 2005
6 Canada 1.97 million ton 2005
7 Spain 1.69 million ton 2005
8 Mexico 1.58 million ton 2005
9 Colombia 1.54 million ton 2005
10 Brazil 1.14 million ton 2005
11 Belgium 1.09 million ton 2005
12 Indonesia 875,000 ton 2005
13 Kuwait 836,000 ton 2005
14 Czech Republic 797,000 ton 2005
15 Malaysia 622,240 ton 2005
16 South Korea 609,000 ton 2005
17 Austria 569,000 ton 2005
18 United Kingdom 484,000 ton 2005
19 Ukraine 476,000 ton 2005
20 Australia 459,000 ton 2005
21 Bangladesh 454,000 ton 2005
22 Egypt 417,000 ton 2005
23 South Africa 373,000 ton 2005
24 Bolivia 350,000 ton 2005
25 Syria 328,000 ton 2005
26 Uzbekistan 317,000 ton 2005
27 Vietnam 314,000 ton 2005
28 Ecuador 241,000 ton 2005
29 Poland 202,000 ton 2005
30 Turkey 194,000 ton 2005
31 Peru 181,000 ton 2005
32 Finland 180,000 ton 2005
33 Greece 170,000 ton 2005
34 Angola 153,310 ton 2005
35 Iran 127,000 ton 2005
36 Hungary 123,000 ton 2005
37 Israel 117,000 ton 2005
38 Sudan 98,000 ton 2005
39 Slovakia 80,000 ton 2005
40 Lithuania 68,000 ton 2005
41 Lebanon 60,000 ton 2005
=42 Netherlands Antilles 56,000 ton 2005
=42 Sri Lanka 56,000 ton 2005
44 Uruguay 54,000 ton 2005
=45 Panama 51,000 ton 2005
=45 Albania 51,000 ton 2005
47 Venezuela 49,000 ton 2005
48 Pakistan 46,000 ton 2005
49 New Zealand 37,000 ton 2005
50 Nigeria 33,000 ton 2005
51 United Arab Emirates 31,000 ton 2005
=52 Zambia 28,000 ton 2005
=52 Ghana 28,000 ton 2005
=54 El Salvador 25,000 ton 2005
=54 Germany 25,000 ton 2005
56 Guatemala 22,000 ton 2005
57 Singapore 21,000 ton 2005
=58 Guinea-Bissau 20,000 ton 2005
=58 Yugoslavia 20,000 ton 1990
60 Gibraltar 19,000 ton 2005
61 Zimbabwe 17,000 ton 2005
=62 Libya 16,000 ton 2005
=62 Guinea 16,000 ton 2005
=62 Tanzania 16,000 ton 2005
=65 Cuba 14,000 ton 2005
=65 Philippines 14,000 ton 2005
67 Ethiopia 13,000 ton 2005
68 Kenya 11,000 ton 2005
=69 Gabon 10,000 ton 2005
=69 Nicaragua 10,000 ton 1997
71 Burma 9,000 ton 2005
=72 Madagascar 8,000 ton 2005
=72 Congo, Republic of the 8,000 ton 2003
=74 Togo 7,000 ton 2005
=74 Haiti 7,000 ton 2005
=74 Trinidad and Tobago 7,000 ton 2005
=77 Bulgaria 6,000 ton 2005
=77 Croatia 6,000 ton 2005
=77 Malta 6,000 ton 1997
80 Rwanda 5,000 ton 2005
81 Comoros 4,000 ton 2005
82 Slovenia 3,000 ton 2004
=83 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 2005
=83 Liberia 2,000 ton 2005
=83 Namibia 2,000 ton 2005
=83 Sweden 2,000 ton 2000
=83 Ireland 2,000 ton 1999
=83 Honduras 2,000 ton 1995
=89 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=89 Romania 1,000 ton 2005
=89 Jordan 1,000 ton 2005
=89 Yemen 1,000 ton 2005
=89 Norway 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×