×

Energy > Other Petroleum Products > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 364.06 ton 2005
2 Netherlands 160.85 ton 2005
3 Saudi Arabia 130.54 ton 2005
4 Belgium 103.64 ton 2005
5 Czech Republic 77.86 ton 2005
6 United States 76.47 ton 2005
7 Austria 69.16 ton 2005
8 Canada 60.91 ton 2005
9 Spain 38.85 ton 2005
10 Bolivia 37.41 ton 2005
11 Colombia 35.57 ton 2005
12 Finland 34.31 ton 2005
13 Malaysia 24.08 ton 2005
14 Australia 22.51 ton 2005
15 Lithuania 19.92 ton 2005
16 Japan 18.21 ton 2005
17 Syria 18.05 ton 2005
18 Ecuador 17.49 ton 2005
19 Israel 16.88 ton 2005
20 Uruguay 16.24 ton 2005
21 Malta 15.99 ton 1997
22 Albania 15.96 ton 2005
23 Greece 15.31 ton 2005
24 Panama 15.15 ton 2005
25 Lebanon 15.05 ton 2005
26 Slovakia 14.85 ton 2005
27 Mexico 14.24 ton 2005
28 Guinea-Bissau 14.07 ton 2005
29 South Korea 12.65 ton 2005
30 Hungary 12.19 ton 2005
31 Uzbekistan 12.11 ton 2005
32 Ukraine 10.11 ton 2005
33 Angola 9.27 ton 2005
34 New Zealand 8.95 ton 2005
35 United Kingdom 8.04 ton 2005
36 South Africa 7.9 ton 2005
37 United Arab Emirates 7.47 ton 2005
38 Gabon 7.25 ton 2005
39 Comoros 6.66 ton 2005
40 Peru 6.53 ton 2005
41 Brazil 6.15 ton 2005
42 Saint Lucia 6.05 ton 2005
43 Egypt 5.81 ton 2005
44 Trinidad and Tobago 5.4 ton 2005
45 Poland 5.29 ton 2005
46 Singapore 4.92 ton 2005
47 El Salvador 4.12 ton 2005
48 Indonesia 3.9 ton 2005
49 Vietnam 3.81 ton 2005
50 Bangladesh 3.17 ton 2005
51 Sudan 3.1 ton 2005
52 Turkey 2.86 ton 2005
53 Libya 2.86 ton 2005
54 Sri Lanka 2.85 ton 2005
55 Zambia 2.44 ton 2005
56 Nicaragua 2.06 ton 1997
57 Venezuela 1.83 ton 2005
58 Iran 1.81 ton 2005
59 Guatemala 1.74 ton 2005
60 Guinea 1.67 ton 2005
61 Slovenia 1.5 ton 2004
62 Croatia 1.35 ton 2005
63 Zimbabwe 1.34 ton 2005
64 Ghana 1.31 ton 2005
65 Togo 1.26 ton 2005
66 Cuba 1.24 ton 2005
67 Namibia 0.987 ton 2005
68 Bulgaria 0.775 ton 2005
69 Haiti 0.756 ton 2005
70 Liberia 0.612 ton 2005
71 Ireland 0.533 ton 1999
72 Rwanda 0.53 ton 2005
73 Madagascar 0.437 ton 2005
74 Tanzania 0.412 ton 2005
75 Honduras 0.358 ton 1995
76 Kenya 0.307 ton 2005
77 Germany 0.303 ton 2005
78 Pakistan 0.291 ton 2005
79 Nigeria 0.236 ton 2005
80 Sweden 0.225 ton 2000
81 Norway 0.216 ton 2005
82 Jordan 0.185 ton 2005
83 Burma 0.179 ton 2005
84 Ethiopia 0.171 ton 2005
85 Philippines 0.163 ton 2005
86 Yemen 0.0497 ton 2005
87 Romania 0.0462 ton 2005
88 Democratic Republic of the Congo 0.037 ton 2005

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Consumption for non-energy uses per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×