×

Energy > Other Petroleum Products > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 7.8 million ton 2005
2 Netherlands 4.09 million ton 2005
3 Canada 2.03 million ton 2005
4 India 1.45 million ton 2004
5 Portugal 762,000 ton 2005
6 South Africa 457,000 ton 2005
7 Malaysia 424,350 ton 2005
8 Spain 422,000 ton 2005
9 Singapore 412,000 ton 2005
10 Russia 384,000 ton 1995
11 Finland 373,000 ton 2005
12 Albania 237,000 ton 2005
13 Netherlands Antilles 228,000 ton 2005
14 Venezuela 225,000 ton 1992
15 Taiwan 193,000 ton 2005
16 United Kingdom 179,000 ton 2005
17 Peru 145,000 ton 2005
18 Kazakhstan 139,000 ton 2001
19 Poland 133,000 ton 2005
20 Uruguay 120,000 ton 2005
21 Bosnia and Herzegovina 118,000 ton 2005
22 Belgium 112,000 ton 2005
23 Brazil 103,000 ton 2005
24 Sudan 98,000 ton 2005
25 Austria 97,000 ton 2005
26 Australia 85,000 ton 2005
27 Mexico 68,000 ton 1994
28 Hungary 66,000 ton 2004
29 Lebanon 60,000 ton 2005
30 Norway 49,000 ton 2005
31 Panama 48,000 ton 2005
=32 Tajikistan 41,000 ton 2005
=32 Hong Kong 41,000 ton 2005
=32 Nigeria 41,000 ton 2000
35 Angola 40,000 ton 2005
=36 Indonesia 39,000 ton 2005
=36 Philippines 39,000 ton 2005
38 Ghana 28,000 ton 2005
39 Latvia 25,000 ton 2005
40 Slovakia 24,000 ton 2005
=41 Guatemala 22,000 ton 2005
=41 Turkey 22,000 ton 2001
43 Vietnam 21,000 ton 2004
44 Guinea-Bissau 20,000 ton 2005
45 Gibraltar 19,000 ton 2005
=46 Zimbabwe 17,000 ton 2005
=46 Lithuania 17,000 ton 1998
=48 Tanzania 16,000 ton 2005
=48 Guinea 16,000 ton 2005
=50 Burkina Faso 15,000 ton 2005
=50 Malta 15,000 ton 2005
=50 Denmark 15,000 ton 1996
53 Armenia 14,000 ton 1999
54 Ethiopia 13,000 ton 2005
=55 Trinidad and Tobago 11,000 ton 2005
=55 Egypt 11,000 ton 2005
=55 Togo 11,000 ton 2005
=55 Ukraine 11,000 ton 2004
59 Gabon 10,000 ton 2005
=60 Namibia 8,000 ton 2005
=60 Congo, Republic of the 8,000 ton 1998
=62 Germany 7,000 ton 2005
=62 Haiti 7,000 ton 2005
=64 Burundi 6,000 ton 2005
=64 Zambia 6,000 ton 2005
=64 Croatia 6,000 ton 2005
=64 Romania 6,000 ton 2005
=64 Cyprus 6,000 ton 2004
=64 Azerbaijan 6,000 ton 1998
=64 Czechoslovakia 6,000 ton 1991
=71 Rwanda 5,000 ton 2005
=71 Czech Republic 5,000 ton 2005
=73 Comoros 4,000 ton 2005
=73 Yugoslavia 4,000 ton 2005
=73 Slovenia 4,000 ton 2005
=73 Moldova 4,000 ton 1994
=77 Malawi 3,000 ton 2005
=77 Madagascar 3,000 ton 2005
=77 Kenya 3,000 ton 2005
=77 Sri Lanka 3,000 ton 2002
=81 Democratic Republic of the Congo 2,000 ton 2005
=81 Liberia 2,000 ton 2005
=81 Honduras 2,000 ton 1995
=84 Georgia 1,000 ton 2005
=84 Japan 1,000 ton 2005
=84 Bulgaria 1,000 ton 2005
=84 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=84 Nicaragua 1,000 ton 2004
=84 Sweden 1,000 ton 2004
=84 New Zealand 1,000 ton 1999
=84 El Salvador 1,000 ton 1999
=84 Ireland 1,000 ton 1998

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×