×

Energy > Other Petroleum Products > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 250.68 ton 2005
2 Singapore 96.58 ton 2005
3 Albania 74.15 ton 2005
4 Portugal 72.23 ton 2005
5 Finland 71.1 ton 2005
6 Canada 62.86 ton 2005
7 Malta 37.14 ton 2005
8 Uruguay 36.09 ton 2005
9 Bosnia and Herzegovina 30.41 ton 2005
10 United States 26.39 ton 2005
11 Malaysia 16.42 ton 2005
12 Lebanon 15.05 ton 2005
13 Panama 14.26 ton 2005
14 Guinea-Bissau 14.07 ton 2005
15 Austria 11.79 ton 2005
16 Venezuela 10.87 ton 1992
17 Latvia 10.87 ton 2005
18 Belgium 10.69 ton 2005
19 Norway 10.6 ton 2005
20 Spain 9.72 ton 2005
21 South Africa 9.68 ton 2005
22 Kazakhstan 9.36 ton 2001
23 Trinidad and Tobago 8.48 ton 2005
24 Gabon 7.25 ton 2005
25 Comoros 6.66 ton 2005
26 Hungary 6.53 ton 2004
27 Saint Lucia 6.05 ton 2005
28 Tajikistan 6.02 ton 2005
29 Hong Kong 6.02 ton 2005
30 Cyprus 5.91 ton 2004
31 Peru 5.23 ton 2005
32 Lithuania 4.79 ton 1998
33 Armenia 4.53 ton 1999
34 Slovakia 4.46 ton 2005
35 Australia 4.17 ton 2005
36 Namibia 3.95 ton 2005
37 Poland 3.48 ton 2005
38 Sudan 3.1 ton 2005
39 United Kingdom 2.97 ton 2005
40 Denmark 2.85 ton 1996
41 Russia 2.59 ton 1995
42 Angola 2.42 ton 2005
43 Slovenia 2 ton 2005
44 Togo 1.99 ton 2005
45 Guatemala 1.74 ton 2005
46 Guinea 1.67 ton 2005
47 Croatia 1.35 ton 2005
48 Zimbabwe 1.34 ton 2005
49 Ghana 1.31 ton 2005
50 India 1.3 ton 2004
51 Burkina Faso 1.12 ton 2005
52 Moldova 1.08 ton 1994
53 Burundi 0.772 ton 2005
54 Azerbaijan 0.758 ton 1998
55 Haiti 0.756 ton 2005
56 Mexico 0.727 ton 1994
57 Liberia 0.612 ton 2005
58 Brazil 0.553 ton 2005
59 Rwanda 0.53 ton 2005
60 Zambia 0.523 ton 2005
61 Czech Republic 0.488 ton 2005
62 Philippines 0.454 ton 2005
63 Tanzania 0.412 ton 2005
64 Honduras 0.358 ton 1995
65 Turkey 0.343 ton 2001
66 Nigeria 0.334 ton 2000
67 Romania 0.277 ton 2005
68 Ireland 0.269 ton 1998
69 New Zealand 0.261 ton 1999
70 Vietnam 0.258 ton 2004
71 Malawi 0.232 ton 2005
72 Ukraine 0.232 ton 2004
73 Georgia 0.229 ton 2005
74 Nicaragua 0.186 ton 2004
75 Indonesia 0.174 ton 2005
76 Ethiopia 0.171 ton 2005
77 El Salvador 0.169 ton 1999
78 Madagascar 0.164 ton 2005
79 Sri Lanka 0.159 ton 2002
80 Egypt 0.153 ton 2005
81 Bulgaria 0.129 ton 2005
82 Sweden 0.111 ton 2004
83 Germany 0.0849 ton 2005
84 Kenya 0.0838 ton 2005
85 Democratic Republic of the Congo 0.037 ton 2005
86 Japan 0.00783 ton 2005

Citation

Energy > Other Petroleum Products > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Other Petroleum Products > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×