×

Energy > Petroleum Coke > Changes in stocks per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Lithuania 9,958.11 ton 2005
2 Bulgaria 7,493.64 ton 2005
3 Portugal 5,687.51 ton 2005
4 Australia 5,156.72 ton 1990
5 Denmark 4,982.07 ton 2005
6 Latvia 3,042.8 ton 2005
7 Norway 2,379.26 ton 2005
8 Venezuela 1,534.09 ton 2005
9 Sweden 1,439.71 ton 2005
10 United Kingdom 431.72 ton 2005
11 Romania 416 ton 2005
12 Germany 291.02 ton 2005
13 Nicaragua 183.31 ton 2005
14 Brazil 42.98 ton 2005
15 South Korea 41.55 ton 2005
16 United States 40.61 ton 2005
17 Japan 39.13 ton 2005
18 Burma -81.809 ton 2001
19 Canada -123.793 ton 2005
20 Indonesia -155.682 ton 2001
21 Greece -180.116 ton 2005
22 Croatia -225.124 ton 2005
23 Spain -230.425 ton 2005
24 Austria -243.077 ton 2005
25 Azerbaijan -244.74 ton 2002
26 Hungary -396.547 ton 2005
27 Argentina -646.866 ton 2005
28 Czech Republic -679.983 ton 1998
29 Slovenia -999.763 ton 2005
30 Ireland -1,051.2 ton 2000
31 Honduras -1,419.082 ton 2005
32 Belgium -1,622.351 ton 2005
33 Slovakia -1,670.688 ton 2005
34 Israel -3,918.367 ton 1999
35 Cyprus -10,652.866 ton 2005

Citation

Energy > Petroleum Coke > Changes in stocks per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: