×

Energy > Petroleum Coke > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 495.39 ton 2005
2 Malaysia 132.34 ton 2005
3 Israel 90.19 ton 2005
4 Norway 83.49 ton 2005
5 Canada 81.24 ton 2005
6 Australia 44.82 ton 2005
7 United States 34.21 ton 2005
8 Romania 33.65 ton 2005
9 Slovenia 31.49 ton 2005
10 New Zealand 29.51 ton 2005
11 Venezuela 21.96 ton 2005
12 United Kingdom 17.3 ton 2005
13 Spain 15.95 ton 2005
14 Slovakia 11.69 ton 2005
15 Armenia 9.48 ton 2001
16 China 6.72 ton 2005
17 Egypt 6.21 ton 2005
18 Sweden 5.84 ton 1990
19 Greece 5.49 ton 2005
20 Austria 4.74 ton 2005
21 South Korea 3.91 ton 2005
22 Japan 3.66 ton 2005
23 India 2.76 ton 2005
24 Mexico 1.35 ton 2005
25 Germany 1.29 ton 2005
26 Belgium 0.691 ton 1995
27 Azerbaijan 0.238 ton 2005
28 Cuba 0.181 ton 1998

Citation

Energy > Petroleum Coke > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Consumption for non-energy uses per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: