×

Energy > Petroleum Coke > Production from refineries per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 190.62 ton 2005
2 Canada 123.48 ton 2005
3 Venezuela 102.48 ton 2005
4 Norway 48.88 ton 2005
5 Romania 41.14 ton 2005
6 Argentina 40.86 ton 2005
7 Lithuania 37.78 ton 2005
8 United Kingdom 31 ton 2005
9 Hungary 29.34 ton 2005
10 Australia 26.43 ton 2005
11 Spain 24.17 ton 2005
12 Croatia 23.41 ton 2005
13 Germany 23.18 ton 2005
14 Belgium 22.43 ton 2005
15 Mexico 18.02 ton 2005
16 Albania 15.02 ton 2005
17 Brazil 14.67 ton 2005
18 Netherlands 13.73 ton 2005
19 Greece 13.51 ton 2005
20 Finland 10.48 ton 2005
21 Slovakia 10.4 ton 2005
22 Kazakhstan 8.58 ton 2005
23 Austria 8.02 ton 2005
24 Russia 7.1 ton 2005
25 China 6.83 ton 2005
26 Japan 6.38 ton 2005
27 Egypt 6.21 ton 2005
28 Sweden 6.2 ton 2005
29 Uruguay 6.01 ton 2005
30 South Korea 5.32 ton 2005
31 Syria 4.13 ton 2005
32 Indonesia 2.9 ton 2005
33 India 2.82 ton 2005
34 Azerbaijan 1.43 ton 2005
35 Cuba 1.42 ton 2005
36 Uzbekistan 1.41 ton 2005
37 Ukraine 0.738 ton 2004
38 Burma 0.418 ton 2005

Citation

Energy > Petroleum Coke > Production from refineries per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Coke > Production from refineries per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: