×

Energy > Petroleum Waxes > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Malaysia 69.72 ton 2005
2 Iceland 50.43 ton 1991
3 Belize 11.03 ton 2005
4 Hong Kong 7.05 ton 2005
5 Netherlands 6.86 ton 2005
6 Germany 5.2 ton 2005
7 New Zealand 3.91 ton 1999
8 Slovenia 3.52 ton 2000
9 Latvia 3.48 ton 2005
10 Kyrgyzstan 2.71 ton 2005
11 Ireland 2.64 ton 2005
12 Macau 2.18 ton 2004
13 Lithuania 1.76 ton 2005
14 Croatia 1.35 ton 2005
15 Czech Republic 1.27 ton 2005
16 Singapore 1.17 ton 2005
17 Poland 1.15 ton 2005
18 Finland 1.14 ton 2005
19 Botswana 1.14 ton 2000
20 Mauritius 0.804 ton 2005
21 Belgium 0.763 ton 2005
22 Panama 0.725 ton 1995
23 Azerbaijan 0.658 ton 1994
24 Norway 0.653 ton 2004
25 Bulgaria 0.646 ton 2005
26 Spain 0.645 ton 2005
27 United States 0.633 ton 2005
28 Guatemala 0.501 ton 1995
29 United Kingdom 0.465 ton 2005
30 Slovakia 0.371 ton 2005
31 Honduras 0.358 ton 1995
32 Morocco 0.299 ton 2005
33 Portugal 0.284 ton 2005
34 Malawi 0.232 ton 2005
35 Venezuela 0.189 ton 1993
36 Zimbabwe 0.172 ton 1995
37 Romania 0.139 ton 2005
38 Tunisia 0.123 ton 1990
39 Syria 0.116 ton 2003
40 Sweden 0.113 ton 2000
41 Belarus 0.103 ton 2005
42 Argentina 0.0872 ton 1994
43 Indonesia 0.0668 ton 2005
44 Sri Lanka 0.0588 ton 1990
45 Turkey 0.0489 ton 1998
46 Japan 0.047 ton 2005
47 India 0.0314 ton 1995
48 Kenya 0.0279 ton 2005
49 Thailand 0.0166 ton 1997
50 China 0.013 ton 2005

Citation

"Countries Compared by Energy > Petroleum Waxes > Imports per 1000. International Statistics at NationMaster.com", Source: Energy Statistics Database | United Nations Statistics Division. Population figures from World Bank: (1) United Nations Population Division. World Population Prospects, (2) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report (various years), (3) Census reports and other statistical publications from national statistical offices, (4) Eurostat: Demographic Statistics, (5) Secretariat of the Pacific Community: Statistics and Demography Programme, and (6) U.S. Census Bureau: International Database. Aggregates compiled by NationMaster. Retrieved from http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Energy/Petroleum-Waxes/Imports-per-1000

Energy > Petroleum Waxes > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Petroleum Waxes > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: