×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by chemical industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 31.29 ton 2005
2 Slovakia 29.14 ton 2005
3 Turkey 20.93 ton 2005
4 Kazakhstan 17.83 ton 2005
5 Czech Republic 14.65 ton 2005
6 United States 14.14 ton 2005
7 Belgium 13.84 ton 2005
8 Japan 13.06 ton 2005
9 Croatia 12.61 ton 2005
10 Norway 11.68 ton 2005
11 Finland 11.44 ton 2005
NATO countries average (profile) 11.27 ton 1998
European Union average (profile) 11.27 ton 1998
12 Tunisia 10.42 ton 1990
13 Greece 9.55 ton 2005
14 Ireland 6.01 ton 2005
15 Belarus 5.48 ton 2005
16 Sweden 5.43 ton 2005
17 Slovenia 4 ton 2005
18 Philippines 3.87 ton 2005
19 Mexico 3.44 ton 2005
20 Brazil 3.31 ton 2005
21 India 3.22 ton 2005
22 Hungary 3.17 ton 2005
23 Thailand 3.08 ton 2005
24 Spain 2.97 ton 2005
25 Denmark 2.77 ton 2005
26 Poland 2.57 ton 2005
27 Australia 2.45 ton 2005
28 China 2.33 ton 2005
29 Luxembourg 2.32 ton 1999
30 Costa Rica 2.08 ton 2005
31 Canada 1.98 ton 2005
32 Indonesia 1.72 ton 2005
33 Bulgaria 1.55 ton 2005
34 Russia 1.35 ton 2005
35 Latvia 1.29 ton 2003
36 Albania 1.23 ton 2003
37 United Kingdom 1.2 ton 2005
38 Germany 1.15 ton 2005
39 Portugal 1.14 ton 2005
40 Austria 1.09 ton 2005
41 Estonia 0.73 ton 2000
42 Argentina 0.705 ton 1990
43 Romania 0.416 ton 2005
44 South Africa 0.341 ton 2000
45 Lithuania 0.29 ton 2003
46 Netherlands 0.0616 ton 2003
47 Chile 0.0612 ton 2005
48 Colombia 0.0521 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by chemical industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by chemical industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: