×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by industry and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 13.2 million ton 2005
2 United States 9.03 million ton 2005
3 Saudi Arabia 7.89 million ton 2005
4 India 7.65 million ton 2005
5 Iran 6.87 million ton 2005
6 Japan 6.24 million ton 2005
7 South Korea 5.89 million ton 2005
8 Egypt 4.6 million ton 2005
9 Taiwan 4.51 million ton 2005
10 Brazil 4.37 million ton 2005
11 Turkey 3.68 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.82 million ton 2004
12 Singapore 2.71 million ton 1996
13 Mexico 2.67 million ton 2005
14 Thailand 2.66 million ton 2005
15 Kuwait 2.45 million ton 1997
16 Indonesia 2.26 million ton 2005
17 Canada 2.16 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 2.12 million ton 2005
18 Russia 2.06 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.83 million ton 2005
19 Malaysia 1.7 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1.52 million ton 1997
20 Oman 1.43 million ton 2005
21 Iraq 1.31 million ton 2005
22 Philippines 1.27 million ton 2005
23 Morocco 1.18 million ton 2005
24 Vietnam 1.17 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.16 million ton 2005
25 United Arab Emirates 1.08 million ton 2005
26 Kazakhstan 1 million ton 2005
27 Nigeria 980,000 ton 2005
28 Peru 977,000 ton 2005
29 Germany 925,000 ton 2005
30 Sweden 919,000 ton 2005
31 Australia 816,000 ton 2005
32 Pakistan 803,000 ton 2005
33 United Kingdom 801,000 ton 2005
34 Spain 710,000 ton 2005
35 Greece 667,000 ton 2005
36 Tunisia 659,000 ton 2005
37 Belgium 651,000 ton 2005
38 Venezuela 529,000 ton 2005
39 Jordan 500,000 ton 2005
40 Finland 497,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 493,080 ton 2005
41 Ireland 488,000 ton 2005
42 Chile 453,000 ton 2005
43 Belarus 436,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 429,957.5 ton 2005
44 Czech Republic 404,000 ton 2005
45 Poland 402,000 ton 2005
46 Lebanon 399,000 ton 2005
47 Portugal 379,000 ton 2005
48 Ecuador 369,000 ton 2005
49 Libya 360,000 ton 2005
European Union average (profile) 335,320 ton 2005
50 Yugoslavia 335,000 ton 2005
51 Guatemala 332,010 ton 2005
Eurozone average (profile) 327,600 ton 2005
52 Romania 294,000 ton 2005
53 El Salvador 248,893 ton 2005
54 Ukraine 245,000 ton 2005
55 Sri Lanka 239,000 ton 2005
56 The Bahamas 230,000 ton 2005
57 Suriname 226,000 ton 1994
58 Norway 219,000 ton 2005
59 Austria 207,000 ton 2005
60 Bulgaria 205,000 ton 2005
61 Papua New Guinea 200,000 ton 2005
62 Honduras 192,930 ton 2005
63 Slovakia 192,000 ton 2005
64 Croatia 182,000 ton 2005
65 Azerbaijan 159,000 ton 1998
66 Denmark 149,000 ton 2005
67 Costa Rica 140,000 ton 2005
68 Bangladesh 132,000 ton 2005
69 Sudan 128,000 ton 2005
70 Tanzania 124,000 ton 2005
71 Kenya 122,000 ton 2005
72 Ethiopia 121,000 ton 2005
73 Netherlands Antilles 118,000 ton 2005
74 Uruguay 116,000 ton 2005
75 Cuba 113,000 ton 2005
76 Israel 111,000 ton 2005
77 Syria 108,000 ton 2005
78 New Caledonia 100,000 ton 2005
79 Mauritania 99,000 ton 2005
80 Dominican Republic 97,000 ton 2005
81 Brunei 92,000 ton 2005
82 North Korea 83,000 ton 2005
83 Jamaica 78,000 ton 2005
84 Burma 73,000 ton 2005
85 Paraguay 67,830 ton 2005
86 Hungary 67,000 ton 2005
87 Cyprus 66,000 ton 2005
=88 Gabon 59,000 ton 2005
=88 Slovenia 59,000 ton 2005
=90 Zambia 58,000 ton 2005
=90 Panama 58,000 ton 2005
=90 Cameroon 58,000 ton 2005
=90 Democratic Republic of the Congo 58,000 ton 1990
94 Ghana 51,000 ton 2005
95 Uganda 50,000 ton 2005
96 Mauritius 47,000 ton 2005
97 Lithuania 46,000 ton 2005
=98 Estonia 41,000 ton 2005
=98 Argentina 41,000 ton 2005
100 Benin 40,000 ton 2005
101 Senegal 38,000 ton 2005
102 Nicaragua 37,000 ton 2005
103 Iceland 35,000 ton 2005
104 Guyana 33,622 ton 2005
105 Colombia 29,572 ton 2005
106 Togo 28,000 ton 2005
107 Albania 22,000 ton 2005
108 Burkina Faso 20,000 ton 1994
109 Netherlands 18,000 ton 2005
110 Bermuda 17,000 ton 2005
=111 Georgia 16,000 ton 2005
=111 Guadeloupe 16,000 ton 2005
113 Niger 14,000 ton 2005
=114 Angola 12,000 ton 2005
=114 Latvia 12,000 ton 2005
=114 Reunion 12,000 ton 2005
117 Mongolia 11,000 ton 2004
=118 Macau 9,000 ton 2005
=118 Eritrea 9,000 ton 2005
=118 Burundi 9,000 ton 2005
121 Mozambique 8,320 ton 2005
=122 Congo, Republic of the 7,000 ton 2005
=122 Nepal 7,000 ton 2005
=122 Cote d'Ivoire 7,000 ton 2005
=125 Hong Kong 6,000 ton 2004
=125 Bosnia and Herzegovina 6,000 ton 1993
=125 Madagascar 6,000 ton 1992
=128 Belize 5,000 ton 2005
=128 Algeria 5,000 ton 2005
=128 Haiti 5,000 ton 2005
=131 Moldova 4,000 ton 2005
=131 Uzbekistan 4,000 ton 2005
=131 New Zealand 4,000 ton 2005
=131 South Africa 4,000 ton 2005
=131 Bolivia 4,000 ton 2002
136 Barbados 3,437 ton 2005
137 Trinidad and Tobago 3,000 ton 2005
=138 Luxembourg 2,000 ton 2005
=138 Botswana 2,000 ton 2005
=138 Namibia 2,000 ton 2005
=138 Dominica 2,000 ton 2002

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by industry and construction: Countries Compared Map

NationMaster
Population Growth of Australia - Is...
Population Growth of Australia - Is it Growing or Shrinking?

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by industry and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×