×

Energy > Residual fuel oil > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 1,497.56 ton 1997
2 Singapore 737.19 ton 1996
3 The Bahamas 698.9 ton 2005
4 Oman 567.73 ton 2005
5 Suriname 525.62 ton 1994
6 New Caledonia 426.63 ton 2005
7 Saudi Arabia 319.64 ton 2005
8 Bermuda 264.99 ton 2005
9 United Arab Emirates 261.28 ton 2005
10 Brunei 250.13 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 216.65 ton 1997
11 South Korea 122.27 ton 2005
12 Iceland 117.95 ton 2005
13 Ireland 117.31 ton 2005
14 Sweden 101.78 ton 2005
15 Lebanon 100.08 ton 2005
16 Iran 97.92 ton 2005
17 Finland 94.74 ton 2005
18 Jordan 92.4 ton 2005
OPEC countries average (profile) 90.97 ton 2005
19 Canada 66.88 ton 2005
20 Kazakhstan 66.22 ton 2005
21 Tunisia 65.71 ton 2005
22 Malaysia 65.62 ton 2005
23 Libya 64.35 ton 2005
24 Egypt 64.1 ton 2005
25 Cyprus 63.92 ton 2005
26 Belgium 62.13 ton 2005
27 Greece 60.07 ton 2005
28 Turkey 54.38 ton 2005
29 Japan 48.84 ton 2005
30 Iraq 47.89 ton 2005
31 Norway 47.37 ton 2005
32 Belarus 45.12 ton 2005
33 Guyana 44.19 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 44.11 ton 2005
34 Gabon 42.77 ton 2005
35 El Salvador 40.99 ton 2005
36 Croatia 40.97 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 40.76 ton 2004
37 Thailand 40.54 ton 2005
38 Australia 40.01 ton 2005
Eurozone average (profile) 39.54 ton 2005
39 Czech Republic 39.47 ton 2005
40 Morocco 39.2 ton 2005
41 Mauritius 37.8 ton 2005
42 Portugal 35.93 ton 2005
43 Slovakia 35.64 ton 2005
European Union average (profile) 35.47 ton 2005
44 Peru 35.24 ton 2005
45 Uruguay 34.89 ton 2005
46 Papua New Guinea 32.81 ton 2005
47 Costa Rica 32.41 ton 2005
48 Mauritania 31.47 ton 2005
NATO countries average (profile) 31.09 ton 2005
49 United States 30.54 ton 2005
50 Estonia 30.46 ton 2005
51 Slovenia 29.49 ton 2005
52 Jamaica 29.43 ton 2005
53 Dominica 28.65 ton 2002
54 Honduras 27.97 ton 2005
55 Chile 27.73 ton 2005
56 Denmark 27.49 ton 2005
57 Ecuador 26.78 ton 2005
58 Bulgaria 26.49 ton 2005
59 Guatemala 26.19 ton 2005
60 Austria 25.16 ton 2005
61 Mexico 24.13 ton 2005
62 Brazil 23.48 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 20.47 ton 2005
63 Azerbaijan 20.09 ton 1998
64 Venezuela 19.79 ton 2005
65 Macau 19.22 ton 2005
Emerging markets average (profile) 18.62 ton 2005
66 Belize 18.39 ton 2005
67 Panama 17.23 ton 2005
68 Spain 16.36 ton 2005
69 Israel 16.02 ton 2005
70 Philippines 14.75 ton 2005
71 Russia 14.39 ton 2005
72 Vietnam 14.2 ton 2005
73 Romania 13.59 ton 2005
74 Lithuania 13.47 ton 2005
75 United Kingdom 13.3 ton 2005
76 Barbados 12.56 ton 2005
77 Sri Lanka 12.17 ton 2005
78 Paraguay 11.49 ton 2005
79 Germany 11.22 ton 2005
80 Poland 10.53 ton 2005
81 Dominican Republic 10.38 ton 2005
82 China 10.13 ton 2005
83 Indonesia 10.08 ton 2005
84 Cuba 10.01 ton 2005
85 Nigeria 7.02 ton 2005
86 Albania 6.88 ton 2005
87 India 6.79 ton 2005
88 Nicaragua 6.78 ton 2005
89 Hungary 6.64 ton 2005
90 Syria 5.94 ton 2005
91 Latvia 5.22 ton 2005
92 Ukraine 5.2 ton 2005
93 Pakistan 5.08 ton 2005
94 Zambia 5.06 ton 2005
95 Togo 5.05 ton 2005
96 Benin 4.89 ton 2005
97 Mongolia 4.41 ton 2004
98 Luxembourg 4.3 ton 2005
99 Sudan 4.05 ton 2005
100 Georgia 3.67 ton 2005
101 North Korea 3.49 ton 2005
102 Kenya 3.41 ton 2005
103 Senegal 3.37 ton 2005
104 Cameroon 3.2 ton 2005
105 Tanzania 3.19 ton 2005
106 Ghana 2.38 ton 2005
107 Trinidad and Tobago 2.31 ton 2005
108 Burkina Faso 2.04 ton 1994
109 Eritrea 1.85 ton 2005
110 Uganda 1.74 ton 2005
111 Democratic Republic of the Congo 1.66 ton 1990
112 Ethiopia 1.59 ton 2005
113 Bosnia and Herzegovina 1.55 ton 1993
114 Burma 1.45 ton 2005
115 Burundi 1.16 ton 2005
116 Moldova 1.11 ton 2005
117 Netherlands 1.1 ton 2005
118 Botswana 1.07 ton 2005
119 Niger 1.06 ton 2005
120 Argentina 1.06 ton 2005
121 Namibia 0.987 ton 2005
122 New Zealand 0.968 ton 2005
123 Bangladesh 0.922 ton 2005
124 Hong Kong 0.884 ton 2004
125 Angola 0.725 ton 2005
126 Colombia 0.685 ton 2005
127 Haiti 0.54 ton 2005
128 Madagascar 0.489 ton 1992
129 Bolivia 0.452 ton 2002
130 Cote d'Ivoire 0.402 ton 2005
131 Mozambique 0.396 ton 2005
132 Nepal 0.277 ton 2005
133 Uzbekistan 0.153 ton 2005
134 Algeria 0.147 ton 2005
135 South Africa 0.0847 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption by industry and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption by industry and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×