×

Energy > Residual fuel oil > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Jamaica 151.68 ton 2005
2 Iceland 43.81 ton 2005
3 Israel 28.29 ton 1991
4 Belgium 25.77 ton 2005
5 Peru 9.88 ton 2005
6 Finland 7.82 ton 2005
7 New Zealand 7.7 ton 2003
8 Barbados 7.6 ton 1995
9 Namibia 5.43 ton 2005
10 Austria 5.1 ton 2005
11 Poland 4.79 ton 2005
12 Azerbaijan 4.68 ton 1998
13 Denmark 4.06 ton 2005
14 Venezuela 3.34 ton 2003
15 South Korea 3.32 ton 2005
16 Japan 3.19 ton 2005
17 Chile 3 ton 2005
18 Senegal 2.81 ton 2003
19 Bulgaria 2.58 ton 2005
20 India 2.54 ton 2005
21 Panama 2.08 ton 2005
22 Greece 2.07 ton 2005
23 Canada 2.01 ton 2005
24 Latvia 1.74 ton 2005
25 Kazakhstan 1.65 ton 2005
26 Tunisia 1.5 ton 2005
27 Honduras 1.48 ton 2004
28 Moldova 1.35 ton 1993
29 Sweden 1.33 ton 2005
30 Croatia 1.13 ton 2005
31 Norway 1.08 ton 2005
32 Costa Rica 1.05 ton 2005
33 South Africa 1.02 ton 2005
34 Georgia 0.905 ton 2000
35 Czech Republic 0.879 ton 2005
36 Lithuania 0.879 ton 2005
37 Estonia 0.741 ton 2004
38 Uruguay 0.634 ton 1992
39 Slovakia 0.557 ton 2000
40 Russia 0.517 ton 2005
41 Portugal 0.474 ton 2005
42 Netherlands 0.458 ton 1993
43 Indonesia 0.396 ton 2005
44 Kenya 0.391 ton 2005
45 Spain 0.369 ton 2005
46 Brazil 0.338 ton 2005
47 Hungary 0.297 ton 2005
48 Vietnam 0.231 ton 2005
49 Nicaragua 0.186 ton 2004
50 Cuba 0.177 ton 2005
51 Philippines 0.105 ton 2005
52 Belarus 0.103 ton 2005
53 United Kingdom 0.083 ton 2005
54 Thailand 0.061 ton 2005
55 Iran 0.0577 ton 2004
56 Romania 0.046 ton 2003
57 Ukraine 0.0425 ton 2005
58 Uzbekistan 0.0382 ton 2005
59 Burma 0.0199 ton 2005
60 Colombia 0.00725 ton 2005
61 China 0.00537 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption in agriculture per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×