×

Energy > Residual fuel oil > Consumption in rail transport per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Jamaica 4,735.47 ton 1997
2 Estonia 2,143.57 ton 1997
3 Austria 1,890.09 ton 1994
4 Azerbaijan 1,390.12 ton 1998
5 Lithuania 1,388.27 ton 1996
6 Russia 663.64 ton 2005
7 Czech Republic 484.54 ton 1992
8 Kazakhstan 462.14 ton 2005
9 Venezuela 449 ton 2005
10 Ecuador 339 ton 1997
11 Moldova 274.2 ton 1999
12 Croatia 222.52 ton 1996
13 Norway 220.35 ton 2002
14 Poland 129.45 ton 1996
15 Pakistan 120.27 ton 2005
16 Bulgaria 118.96 ton 1995
17 Sweden 113.89 ton 1994
18 Sri Lanka 105.7 ton 2002
19 Belarus 99.65 ton 1999
20 Turkey 81.56 ton 1998
21 Kenya 55.89 ton 2005
22 Colombia 53.26 ton 2005
23 Romania 46.22 ton 2005
24 Sudan 36.92 ton 1999
25 South Korea 20.77 ton 2005
26 China 19.18 ton 2005
27 United Kingdom 17.19 ton 1996
28 India 7.31 ton 2003

Citation

Energy > Residual fuel oil > Consumption in rail transport per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Consumption in rail transport per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: