×

Energy > Residual fuel oil > Conversion in other energy-producing plants: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 7.06 million ton 2005
2 Germany 944,000 ton 2005
3 South Korea 692,000 ton 2005
4 Belarus 430,000 ton 2005
5 Finland 256,000 ton 2005
6 Netherlands 243,000 ton 1995
7 Uzbekistan 235,000 ton 2005
8 Canada 231,000 ton 1997
9 Cuba 131,000 ton 1991
10 Bosnia and Herzegovina 130,000 ton 2005
11 Yugoslavia 123,000 ton 2005
12 Estonia 74,000 ton 2005
13 Austria 71,000 ton 2005
14 Sweden 69,000 ton 2005
15 United Kingdom 52,000 ton 2005
16 Lithuania 50,000 ton 2005
17 Croatia 39,000 ton 2005
18 Latvia 38,000 ton 2005
19 Tunisia 34,000 ton 1997
20 Czech Republic 32,000 ton 2005
21 Bulgaria 31,000 ton 2005
22 Kenya 30,000 ton 1997
23 Romania 29,000 ton 2005
24 Poland 27,000 ton 2005
25 Japan 23,000 ton 2005
26 Australia 21,000 ton 2005
27 Belgium 12,000 ton 2002
=28 Denmark 10,000 ton 2005
=28 Hungary 10,000 ton 2005
=28 Iceland 10,000 ton 1999
31 Moldova 4,000 ton 2005
=32 Slovenia 2,000 ton 2005
=32 Slovakia 2,000 ton 2005
=32 Fiji 2,000 ton 2001
=35 Ukraine 1,000 ton 2005
=35 Norway 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Residual fuel oil > Conversion in other energy-producing plants: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion in other energy-producing plants

Follow us on Facebook to get interesting stats: