×

Energy > Residual fuel oil > Transfers out: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 1.88 million ton 2005
2 Norway 1.35 million ton 2005
3 Taiwan 1.09 million ton 2005
4 Greece 1.01 million ton 2005
5 Spain 917,000 ton 2000
6 Israel 877,000 ton 1999
7 Germany 472,000 ton 2005
8 Nigeria 218,000 ton 2000
9 Poland 188,000 ton 1995
10 Colombia 177,000 ton 1991
11 South Korea 174,000 ton 2003
12 Oman 142,000 ton 1997
13 Slovakia 104,000 ton 2005
14 Portugal 96,000 ton 2005
15 Finland 83,000 ton 2005
16 Belgium 53,000 ton 2002
17 Romania 47,000 ton 1997
18 Hungary 28,000 ton 2005
19 Sweden 26,000 ton 2004
20 United Kingdom 19,000 ton 2004
=21 Austria 18,000 ton 2005
=21 Japan 18,000 ton 2000
23 Denmark 9,000 ton 2002
24 Ireland 6,000 ton 1995
25 Czech Republic 5,000 ton 2002
26 Canada 2,000 ton 1994

Citation

Energy > Residual fuel oil > Transfers out: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Transfers out

Follow us on Facebook to get interesting stats: