×

Energy > Residual fuel oil > Transfers out per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Norway 293.08 ton 2005
2 Israel 143.18 ton 1999
3 Netherlands 114.95 ton 2005
4 Greece 90.6 ton 2005
5 Oman 65.21 ton 1997
6 Spain 22.78 ton 2000
7 Slovakia 19.31 ton 2005
8 Finland 15.82 ton 2005
9 Portugal 9.1 ton 2005
10 Germany 5.72 ton 2005
11 Colombia 5.21 ton 1991
12 Belgium 5.13 ton 2002
13 Poland 4.87 ton 1995
14 South Korea 3.64 ton 2003
15 Sweden 2.89 ton 2004
16 Hungary 2.78 ton 2005
17 Austria 2.19 ton 2005
18 Romania 2.08 ton 1997
19 Nigeria 1.77 ton 2000
20 Denmark 1.67 ton 2002
21 Ireland 1.66 ton 1995
22 Czech Republic 0.49 ton 2002
23 United Kingdom 0.317 ton 2004
24 Japan 0.142 ton 2000
25 Canada 0.0687 ton 1994

Citation

Energy > Residual fuel oil > Transfers out per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Transfers out per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: