×

Energy > Vegetal waste > Net inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 147.48 million ton 2005
2 Indonesia 33.89 million ton 2005
3 Germany 18.4 million ton 2005
4 Bangladesh 17.71 million ton 2005
5 Pakistan 11.1 million ton 2005
6 Mexico 8.03 million ton 2005
7 Philippines 7.78 million ton 2005
8 Ethiopia 5.85 million ton 2005
9 South Africa 5.73 million ton 2005
10 Cuba 4.95 million ton 2005
11 Austria 3.77 million ton 2005
12 Sweden 3.54 million ton 2005
13 Thailand 3.18 million ton 2005
14 Poland 2.48 million ton 2005
15 Kenya 2.16 million ton 2005
16 Argentina 2.06 million ton 2005
17 Burma 1.85 million ton 2005
18 Netherlands 1.72 million ton 2005
19 Hungary 1.52 million ton 2005
20 Nepal 1.14 million ton 2005
21 Guatemala 1.13 million ton 2005
22 Venezuela 1.11 million ton 2005
23 Brazil 1.09 million ton 2005
24 Greece 853,680 ton 2005
25 South Korea 813,000 ton 2005
26 Dominican Republic 806,720 ton 2005
27 Estonia 767,440 ton 2005
28 Iran 623,000 ton 2005
29 Tunisia 545,360 ton 2005
30 Togo 509,280 ton 2005
31 El Salvador 445,680 ton 2005
32 Papua New Guinea 395,000 ton 2005
33 Ireland 374,480 ton 2005
34 Malaysia 314,880 ton 2005
35 Morocco 228,080 ton 2005
36 United Kingdom 227,600 ton 2005
37 Haiti 224,080 ton 2005
38 Costa Rica 178,800 ton 2005
39 Croatia 177,680 ton 2005
40 Cameroon 170,720 ton 2005
41 Solomon Islands 160,000 ton 2005
42 Denmark 159,200 ton 2005
43 Panama 128,640 ton 2005
44 Eritrea 96,480 ton 2005
45 Bulgaria 89,920 ton 2005
46 Uruguay 82,720 ton 2005
47 Nicaragua 30,000 ton 1993
48 Lithuania 14,000 ton 1993
49 Senegal 13,000 ton 1998
50 Chile 7,000 ton 2001
51 Peru 4,000 ton 2005

Citation

Energy > Vegetal waste > Net inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Vegetal waste > Net inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: