×

Emerging markets Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 9.23 million ton 2005
2 Russia 4.99 million ton 2005
3 India 3.58 million ton 2005
4 Turkey 1.77 million ton 2005
5 Brazil 1.44 million ton 2005
6 Poland 1.15 million ton 2005
7 Venezuela 1.12 million ton 2005
8 Mexico 953,000 ton 1990
9 South Africa 802,000 ton 2005
10 Thailand 780,000 ton 2005
11 Ukraine 742,000 ton 2005
12 Argentina 666,000 ton 2005
13 Chile 500,000 ton 2005
14 Indonesia 430,000 ton 2005
15 Malaysia 340,000 ton 2005
16 Hungary 313,000 ton 2005
17 Romania 310,000 ton 2005
18 Pakistan 281,000 ton 2005
19 Colombia 276,000 ton 1994
20 Bulgaria 183,000 ton 2005
21 Lithuania 129,000 ton 2005
22 Peru 107,000 ton 2001
23 Latvia 60,000 ton 2005
24 Philippines 46,000 ton 2005
25 Estonia 41,000 ton 2005

Citation

Emerging markets Compared by Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability

NationMaster

Interesting observations about Energy > Bitumen Asphalt > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats: