×

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 248,000 ton 2005
2 Sweden 193,000 ton 2005
3 Portugal 131,000 ton 2005
4 Denmark 90,000 ton 2005
5 Finland 82,000 ton 2005
6 Bulgaria 64,000 ton 2005
7 Cyprus 49,000 ton 2005
8 Lithuania 48,000 ton 2005
9 Greece 47,000 ton 2005
10 Croatia 30,000 ton 2005
11 Czech Republic 13,000 ton 2005
12 Poland 5,000 ton 2004
13 Estonia 2,000 ton 2005
14 Luxembourg -1,000 ton 1999
15 Slovenia -3,000 ton 2005
16 Hungary -4,000 ton 2005
17 Austria -6,000 ton 2005
18 Malta -8,000 ton 2000
=19 Latvia -10,000 ton 2005
=19 Belgium -10,000 ton 2005
21 Ireland -16,000 ton 2005
22 Germany -26,000 ton 2005
23 Slovakia -44,000 ton 2005
24 Spain -71,000 ton 2005
25 United Kingdom -136,000 ton 2005
26 Romania -146,000 ton 2005

Citation

European Union Compared by Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats: