×

Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United Arab Emirates 224,607.73 ton 1997
2 Bahrain 70,491.87 ton 2005
3 The Bahamas 63,366.54 ton 2003
4 Cyprus 47,453.67 ton 2005
5 Iceland 43,810.28 ton 2005
6 Azerbaijan 30,148.3 ton 2005
7 Israel 22,654.8 ton 2005
8 Jamaica 22,089.35 ton 2003
9 Sweden 21,374.21 ton 2005
10 Denmark 16,606.91 ton 2005
11 Finland 15,630.67 ton 2005
12 Netherlands 15,196.2 ton 2005
13 Lithuania 14,058.5 ton 2005
14 Ecuador 13,605.8 ton 2004
15 Macau 12,816.43 ton 2005
16 Portugal 12,417.74 ton 2005
17 Kuwait 10,001.75 ton 1991
18 Norway 9,300.73 ton 2005
19 Mauritius 8,847.76 ton 2005
20 Bulgaria 8,268.84 ton 2005
21 Thailand 7,626.66 ton 2005
22 Croatia 6,753.71 ton 2005
23 Honduras 6,254.69 ton 2005
European Union average (profile) 5,819.58 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 5,253.81 ton 2005
24 Panama 4,937.04 ton 2003
25 Kazakhstan 4,885.45 ton 2005
NATO countries average (profile) 4,658.44 ton 2005
26 North Korea 4,602.53 ton 2002
High income OECD countries average (profile) 4,563.09 ton 2005
27 Greece 4,232.72 ton 2005
28 Tunisia 3,988.43 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 3,906.93 ton 2001
29 Nicaragua 2,749.66 ton 2005
30 Morocco 1,726.12 ton 2005
Eurozone average (profile) 1,584.01 ton 1998
31 Zambia 1,569.31 ton 2005
32 Malaysia 1,560.55 ton 2005
33 Estonia 1,485.78 ton 2005
34 Cuba 1,330.57 ton 2004
35 Czech Republic 1,270.05 ton 2005
36 El Salvador 1,224.13 ton 2005
37 Guatemala 1,160.98 ton 2005
38 Yemen 996.86 ton 1992
39 Benin 855.5 ton 2005
40 Moldova 834.45 ton 2005
41 Togo 541.5 ton 2005
42 Belarus 517.44 ton 2005
43 Sri Lanka 509.06 ton 2005
44 Ethiopia 485.77 ton 2005
45 Argentina 362.25 ton 2005
46 Central African Republic 327.78 ton 1992
47 Senegal 266.17 ton 2005
48 Poland 130.95 ton 2004
49 Costa Rica 97.94 ton 2005
50 Cote d'Ivoire 82.54 ton 1990
51 Ghana 66.48 ton 1991
52 Mozambique -71.393 ton 2005
53 China -103.55 ton 2005
54 Haiti -120.69 ton 1998
55 Burma -121.023 ton 2003
56 Philippines -198.086 ton 2005
57 Australia -245.161 ton 2005
58 Germany -315.268 ton 2005
59 Guyana -348.568 ton 2000
60 Bolivia -384.273 ton 1996
61 Hungary -396.547 ton 2005
62 Paraguay -486.767 ton 2004
63 Mexico -487.665 ton 2005
64 Japan -563.499 ton 2005
65 Brazil -628.551 ton 2005
Emerging markets average (profile) -705.724 ton 2005
66 Algeria -706.695 ton 2005
67 Austria -729.232 ton 2005
68 Belgium -954.324 ton 2005
69 Dominican Republic -963.251 ton 2005
70 Cameroon -1,047.54 ton 2005
71 Georgia -1,131.657 ton 2000
72 Pakistan -1,211.72 ton 2004
73 Sudan -1,329.708 ton 2005
74 Eritrea -1,442.09 ton 2005
75 Slovenia -1,499.645 ton 2005
76 Spain -1,636.015 ton 2005
77 Turkey -1,992.824 ton 2005
78 Ukraine -1,995.536 ton 2005
79 Nigeria -2,149.214 ton 2005
80 United Kingdom -2,258.224 ton 2005
81 Luxembourg -2,323.015 ton 1999
82 Canada -2,599.653 ton 2005
83 Vietnam -3,048.122 ton 1998
84 Uzbekistan -3,084.464 ton 1997
85 Peru -3,174.227 ton 2005
86 Ireland -3,846.233 ton 2005
87 Hong Kong -3,962.896 ton 2005
88 Latvia -4,346.858 ton 2005
89 Chile -4,590.596 ton 2005
90 Uruguay -4,811.806 ton 2005
91 Saudi Arabia -4,981.76 ton 2005
92 New Zealand -5,079.949 ton 2005
93 Jordan -5,174.644 ton 2005
94 United States -5,437.935 ton 2005
95 Colombia -5,594.556 ton 2005
96 Qatar -6,088.955 ton 2005
97 Romania -6,748.521 ton 2005
98 South Korea -7,416.178 ton 2005
99 Russia -7,453.72 ton 2005
100 Slovakia -8,167.81 ton 2005
101 Venezuela -9,765.809 ton 2005
102 Trinidad and Tobago -13,107.848 ton 2005
103 Libya -13,455.286 ton 1992
104 Indonesia -13,640.365 ton 2000
105 Malta -20,977.389 ton 2000
106 Albania -21,569.765 ton 1994
107 Barbados -52,181.173 ton 2001
108 Iran -64,429.15 ton 1998
109 Lebanon -93,557.219 ton 2005
110 Gabon -114,537.158 ton 2005
111 Singapore -188,944.629 ton 2005
112 New Caledonia -317,498.297 ton 2001

Citation

Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×