×

Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United Arab Emirates 586,000 ton 1997
2 Thailand 500,000 ton 2005
3 Azerbaijan 253,000 ton 2005
4 Netherlands 248,000 ton 2005
5 Sweden 193,000 ton 2005
6 Ecuador 184,074.1 ton 2004
7 Israel 157,000 ton 2005
8 Portugal 131,000 ton 2005
9 North Korea 107,000 ton 2002
10 Denmark 90,000 ton 2005
11 Finland 82,000 ton 2005
12 Kazakhstan 74,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 67,633.52 ton 2001
13 Bulgaria 64,000 ton 2005
14 Bahrain 62,000 ton 2005
15 Jamaica 58,000 ton 2003
16 Morocco 52,000 ton 2005
17 Cyprus 49,000 ton 2005
18 Lithuania 48,000 ton 2005
19 Greece 47,000 ton 2005
20 Honduras 43,150 ton 2005
21 Norway 43,000 ton 2005
22 Malaysia 40,330 ton 2005
23 Tunisia 40,000 ton 2005
24 Ethiopia 37,000 ton 2005
25 Croatia 30,000 ton 2005
European Union average (profile) 22,826.09 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 22,090.91 ton 2005
26 The Bahamas 20,000 ton 2003
27 Zambia 18,000 ton 2005
28 Gibraltar 17,000 ton 1992
29 Panama 16,000 ton 2003
=30 Nicaragua 15,000 ton 2005
=30 Cuba 15,000 ton 2004
32 Guatemala 14,720 ton 2005
33 Argentina 14,000 ton 2005
=34 Czech Republic 13,000 ton 2005
=34 Iceland 13,000 ton 2005
=34 Yemen 13,000 ton 1992
37 Mauritius 11,000 ton 2005
=38 Sri Lanka 10,000 ton 2005
=38 Kuwait 10,000 ton 1992
40 El Salvador 7,433.57 ton 2005
41 Benin 7,000 ton 2005
42 Macau 6,000 ton 2005
=43 Belarus 5,000 ton 2005
=43 Poland 5,000 ton 2004
=43 Netherlands Antilles 5,000 ton 1993
=46 Togo 3,000 ton 2005
=46 Moldova 3,000 ton 2005
=46 Senegal 3,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 2,727.27 ton 2005
49 Estonia 2,000 ton 2005
=50 Central African Republic 1,000 ton 1992
=50 Ghana 1,000 ton 1991
=50 Cote d'Ivoire 1,000 ton 1990
53 Costa Rica 423.1 ton 2005
Eurozone average (profile) -66.667 ton 1998
54 Guyana -259.499 ton 2000
=55 Luxembourg -1,000 ton 1999
=55 Haiti -1,000 ton 1998
57 Mozambique -1,500 ton 2005
58 Paraguay -2,820 ton 2004
=59 Slovenia -3,000 ton 2005
=59 Bolivia -3,000 ton 1996
61 Hungary -4,000 ton 2005
=62 Australia -5,000 ton 2005
=62 Qatar -5,000 ton 2005
=62 Georgia -5,000 ton 2000
=65 Austria -6,000 ton 2005
=65 Burma -6,000 ton 2003
67 Eritrea -7,000 ton 2005
68 Malta -8,000 ton 2000
69 Dominican Republic -9,000 ton 2005
=70 Latvia -10,000 ton 2005
=70 Belgium -10,000 ton 2005
72 Barbados -14,000 ton 2001
=73 Ireland -16,000 ton 2005
=73 Uruguay -16,000 ton 2005
=75 Philippines -17,000 ton 2005
=75 Trinidad and Tobago -17,000 ton 2005
77 Cameroon -19,000 ton 2005
78 New Zealand -21,000 ton 2005
79 Algeria -24,000 ton 2005
80 Germany -26,000 ton 2005
81 Hong Kong -27,000 ton 2005
82 Jordan -28,000 ton 2005
83 Sudan -42,000 ton 2005
84 Slovakia -44,000 ton 2005
85 Mexico -54,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) -58,230.769 ton 2005
86 Libya -60,000 ton 1992
87 New Caledonia -69,000 ton 2001
88 Spain -71,000 ton 2005
89 Japan -72,000 ton 2005
=90 Uzbekistan -73,000 ton 1997
=90 Albania -73,000 ton 1994
92 Chile -75,000 ton 2005
93 Canada -84,000 ton 2005
94 Peru -88,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) -88,813.272 ton 2005
95 Ukraine -94,000 ton 2005
96 Czechoslovakia -116,000 ton 1991
97 Brazil -117,000 ton 2005
98 Saudi Arabia -123,000 ton 2005
=99 Turkey -135,000 ton 2005
=99 China -135,000 ton 2005
101 United Kingdom -136,000 ton 2005
102 Romania -146,000 ton 2005
103 Gabon -158,000 ton 2005
104 Pakistan -188,000 ton 2004
105 Vietnam -230,000 ton 1998
106 Colombia -241,595.442 ton 2005
107 Venezuela -261,000 ton 2005
108 Nigeria -300,000 ton 2005
109 South Korea -357,000 ton 2005
110 Lebanon -373,000 ton 2005
111 Taiwan -472,000 ton 2005
112 Singapore -806,000 ton 2005
113 Russia -1,067,000 ton 2005
114 United States -1,607,000 ton 2005
115 Indonesia -2,850,000 ton 2000
116 Iran -4,105,000 ton 1998

Citation

Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×