×

Hot countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Indonesia 11.88 million ton 2005
2 Vietnam 5.61 million ton 2005
3 Pakistan 4.03 million ton 2005
4 Australia 3.01 million ton 2005
5 Philippines 2.12 million ton 2005
6 Bangladesh 1.89 million ton 2005
7 Hong Kong 1.86 million ton 2005
8 Brazil 1.81 million ton 2005
9 Yemen 1.49 million ton 2005
10 Egypt 1.23 million ton 2005
11 Burma 1.11 million ton 2005
12 Ecuador 1.11 million ton 2005
13 Dominican Republic 1.05 million ton 2005
14 Ethiopia 1.03 million ton 2005
=15 Guatemala 1,000,000 ton 2005
=15 Iraq 1,000,000 ton 2005
17 Mexico 939,000 ton 2005
18 Cuba 859,000 ton 2005
19 Honduras 831,360 ton 2005
20 Paraguay 821,820 ton 2005
21 Sri Lanka 806,000 ton 2005
22 Angola 673,000 ton 2005
23 Tanzania 666,000 ton 2005
24 Costa Rica 631,258.7 ton 2005
25 Panama 612,000 ton 2005
26 Kenya 572,000 ton 2005
27 El Salvador 465,587.11 ton 2005
28 Jamaica 445,000 ton 2005
29 Zimbabwe 437,000 ton 2005
30 Fiji 414,000 ton 2005
31 Ghana 393,000 ton 2005
32 Papua New Guinea 382,000 ton 2005
33 Madagascar 371,000 ton 2005
34 Nigeria 360,760 ton 2005
35 Uganda 340,000 ton 2005
36 Mozambique 322,400 ton 2005
37 Haiti 313,000 ton 2005
38 Mauritania 303,000 ton 2005
39 The Bahamas 289,000 ton 2005
40 Botswana 281,000 ton 2005
41 Sudan 263,000 ton 2005
42 Guyana 262,798.15 ton 2005
43 Democratic Republic of the Congo 251,000 ton 2005
44 Reunion 240,000 ton 2005
45 Nicaragua 215,000 ton 2005
46 Bolivia 214,000 ton 2005
47 Mauritius 212,000 ton 2005
48 Maldives 200,000 ton 2005
49 Macau 187,000 ton 2005
50 Suriname 140,000 ton 2005
51 Benin 138,000 ton 2005
52 Malawi 135,000 ton 2005
53 Eritrea 126,000 ton 2005
54 Seychelles 120,000 ton 2005
55 Guadeloupe 118,000 ton 2005
56 Senegal 117,000 ton 2005
57 Bermuda 110,000 ton 2005
58 Colombia 105,509.2 ton 2005
59 Togo 104,000 ton 2005
60 New Caledonia 102,000 ton 2005
=61 Burkina Faso 90,000 ton 2005
=61 Belize 90,000 ton 2005
63 Mali 87,000 ton 2005
64 Niger 86,600 ton 2005
65 Barbados 79,445.6 ton 2005
=66 Guinea 79,000 ton 2005
=66 Somalia 79,000 ton 2005
68 Oman 73,000 ton 2005
69 Saint Lucia 63,000 ton 2005
70 French Guiana 62,000 ton 2005
=71 Liberia 50,000 ton 2005
=71 Antigua and Barbuda 50,000 ton 2005
=73 Western Sahara 46,000 ton 2005
=73 Zambia 46,000 ton 2005
75 Chad 44,000 ton 2005
=76 Cambodia 42,000 ton 2005
=76 Solomon Islands 42,000 ton 2005
78 Saint Vincent and the Grenadines 40,000 ton 2005
79 Grenada 36,000 ton 2005
=80 Cape Verde 34,000 ton 2005
=80 Guinea-Bissau 34,000 ton 2005
82 Equatorial Guinea 30,000 ton 2005
83 Marshall Islands 28,365.02 ton 2005
84 Laos 26,000 ton 2005
85 Samoa 22,000 ton 2005
86 Dominica 21,000 ton 2005
87 Tonga 20,000 ton 2005
88 Djibouti 19,000 ton 2005
89 Anguilla 16,800 ton 2005
90 Cook Islands 15,000 ton 2005
91 Comoros 14,000 ton 2005
92 Brunei 12,000 ton 2005
93 Montserrat 11,500 ton 2005
=94 Nauru 4,000 ton 2005
=94 Kiribati 4,000 ton 2005
96 Niue 1,000 ton 2005
97 Sierra Leone -5,000 ton 2005
98 Martinique -20,000 ton 2005
99 Gabon -25,000 ton 2005
100 Thailand -58,000 ton 2005
101 Qatar -104,000 ton 2005
102 Cameroon -208,000 ton 2005
103 Algeria -245,000 ton 2005
104 Malaysia -275,680 ton 2005
105 Libya -300,000 ton 2005
106 Cote d'Ivoire -585,000 ton 2005
107 Trinidad and Tobago -1,507,000 ton 2005
108 Bahrain -4,388,000 ton 2005
109 India -7,740,000 ton 2005
110 Venezuela -7,974,000 ton 2005
111 Saudi Arabia -9,083,000 ton 2005
112 Kuwait -10,954,000 ton 2005
113 Singapore -13,151,000 ton 2005

Citation

Hot countries Compared by Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×