×

Hot countries Compared by Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Nigeria 6.38 million ton 2005
2 Mexico 6.2 million ton 2005
3 Indonesia 5.36 million ton 2005
4 Malaysia 3.53 million ton 2005
5 Vietnam 2.63 million ton 2005
6 Iraq 2.48 million ton 2005
7 Australia 1.72 million ton 2005
8 Philippines 1.03 million ton 2005
9 Guatemala 824,300 ton 2005
10 Dominican Republic 592,000 ton 2005
11 Costa Rica 501,000 ton 2005
12 Jamaica 445,000 ton 2005
13 Oman 405,000 ton 2005
14 Panama 400,000 ton 2005
15 Benin 335,000 ton 2005
16 Honduras 329,080 ton 2005
17 Hong Kong 325,000 ton 2005
18 El Salvador 306,121.05 ton 2005
19 Botswana 301,000 ton 2005
20 Sri Lanka 264,000 ton 2005
21 Ecuador 226,471.4 ton 2004
22 Tanzania 202,000 ton 2005
23 Angola 197,070 ton 2005
24 Uganda 173,000 ton 2005
25 Zimbabwe 172,000 ton 2005
26 Paraguay 162,000 ton 2005
27 Guadeloupe 154,000 ton 2005
28 Belize 149,000 ton 2005
29 Ethiopia 148,000 ton 2005
30 Bangladesh 144,000 ton 2005
31 Reunion 140,000 ton 2005
32 Kenya 125,000 ton 2005
33 Haiti 114,000 ton 2005
34 Yemen 111,000 ton 2005
35 Democratic Republic of the Congo 103,000 ton 2005
36 Guyana 100,482.92 ton 2005
37 Togo 100,000 ton 2005
38 Nicaragua 97,000 ton 2005
39 Barbados 95,664.2 ton 2005
40 Mauritius 93,000 ton 2005
=41 Papua New Guinea 90,000 ton 2005
=41 Malawi 90,000 ton 2005
=43 The Bahamas 83,000 ton 2005
=43 Suriname 83,000 ton 2005
45 Guinea 81,000 ton 2005
46 Burkina Faso 80,000 ton 2005
47 Niger 70,000 ton 2005
48 Mali 66,000 ton 2005
49 New Caledonia 60,000 ton 2005
50 Mozambique 59,850 ton 2005
51 Fiji 58,000 ton 2005
52 Cuba 52,000 ton 2005
=53 Saint Lucia 42,000 ton 2005
=53 Cambodia 42,000 ton 2005
55 Madagascar 41,000 ton 2005
56 Macau 39,989.63 ton 2005
=57 Zambia 38,000 ton 2005
=57 Sierra Leone 38,000 ton 2005
=57 Liberia 38,000 ton 2005
=60 Burma 35,000 ton 2005
=60 French Guiana 35,000 ton 2005
62 Antigua and Barbuda 33,000 ton 2005
63 Somalia 30,000 ton 2005
64 Grenada 28,000 ton 2005
65 Bermuda 27,000 ton 2005
=66 Djibouti 25,000 ton 2005
=66 Mauritania 25,000 ton 2005
68 Laos 24,000 ton 2005
=69 Guinea-Bissau 19,000 ton 2005
=69 Samoa 19,000 ton 2005
71 Seychelles 17,000 ton 2005
72 Saint Vincent and the Grenadines 16,000 ton 2005
=73 Tonga 15,000 ton 2005
=73 Maldives 15,000 ton 2005
75 Dominica 13,000 ton 2005
76 Solomon Islands 12,000 ton 2005
77 Montserrat 10,000 ton 2005
=78 Chad 9,000 ton 2005
=78 Cape Verde 9,000 ton 2005
=78 Brunei 9,000 ton 2005
=81 Equatorial Guinea 8,000 ton 2005
=81 Eritrea 8,000 ton 2005
83 Comoros 7,000 ton 2005
84 Western Sahara 6,000 ton 2005
=85 Nauru 5,000 ton 2005
=85 Cook Islands 5,000 ton 2005
87 Kiribati 2,000 ton 2005
88 Pakistan -5,000 ton 2005
89 Senegal -12,000 ton 2005
90 Gabon -25,000 ton 2005
=91 Martinique -36,000 ton 2005
=91 Ghana -36,000 ton 2005
93 Egypt -76,000 ton 2005
94 Algeria -77,000 ton 2005
95 Cameroon -109,000 ton 2005
96 Libya -119,000 ton 2005
97 Bahrain -253,000 ton 2005
98 Cote d'Ivoire -314,000 ton 2005
99 Bolivia -327,000 ton 2004
100 Colombia -529,898.594 ton 2005
101 Saudi Arabia -647,000 ton 2005
102 Kuwait -701,000 ton 2005
103 Sudan -809,000 ton 2005
104 Qatar -1,006,000 ton 2005
105 Trinidad and Tobago -1,093,000 ton 2005
106 Thailand -1,382,000 ton 2005
107 Brazil -2,039,000 ton 2005
108 India -2,273,000 ton 2005
109 Singapore -4,152,000 ton 2005
110 Venezuela -7,358,000 ton 2005

Citation

Hot countries Compared by Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Motor gasoline- energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×