×

Muslim countries Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iran 17.85 million ton 2005
2 Indonesia 12.94 million ton 2005
3 Saudi Arabia 12.75 million ton 2005
4 Malaysia 7.76 million ton 2005
5 Nigeria 6.24 million ton 2005
6 Iraq 5.67 million ton 2005
7 United Arab Emirates 3.23 million ton 2005
8 Egypt 2.9 million ton 2005
9 Turkey 2.64 million ton 2005
10 Kazakhstan 2.3 million ton 2005
11 Kuwait 2.11 million ton 2005
12 Algeria 1.98 million ton 2005
13 Libya 1.9 million ton 2005
14 Yemen 1.35 million ton 2005
15 Uzbekistan 1.3 million ton 2005
16 Lebanon 1.27 million ton 2005
17 Syria 1.26 million ton 2005
18 Pakistan 1.15 million ton 2005
19 Tajikistan 1.12 million ton 2005
20 Oman 1.04 million ton 2005
21 Turkmenistan 758,000 ton 2005
22 Qatar 718,000 ton 2005
23 Jordan 707,000 ton 2005
24 Azerbaijan 576,000 ton 2005
25 Sudan 541,000 ton 2005
26 Bahrain 536,000 ton 2005
27 Tunisia 420,000 ton 2005
28 Morocco 376,000 ton 2005
29 Bangladesh 289,000 ton 2005
30 Kyrgyzstan 282,000 ton 2005
31 Brunei 205,000 ton 2005
32 Albania 181,000 ton 2005
33 Senegal 100,000 ton 2005
34 Burkina Faso 80,000 ton 2005
35 Guinea 72,000 ton 2005
36 Niger 70,000 ton 2005
37 Mali 60,000 ton 2005
38 Sierra Leone 50,000 ton 2005
39 Afghanistan 38,000 ton 2005
40 The Gambia 37,000 ton 2005
41 Somalia 35,000 ton 2005
42 Mauritania 25,000 ton 2005
43 Djibouti 17,000 ton 2005
44 Chad 9,000 ton 2005
45 Comoros 7,000 ton 2005

Citation

Muslim countries Compared by Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by transportation industry

Follow us on Facebook to get interesting stats: