×

Non-religious countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Azerbaijan 253,000 ton 2005
2 Netherlands 248,000 ton 2005
3 Sweden 193,000 ton 2005
4 Czech Republic 13,000 ton 2005
5 Australia -5,000 ton 2005
6 Austria -6,000 ton 2005
7 Hong Kong -27,000 ton 2005
8 Japan -72,000 ton 2005
9 Canada -84,000 ton 2005
=10 Turkey -135,000 ton 2005
=10 China -135,000 ton 2005
12 Vietnam -230,000 ton 1998

Citation

Non-religious countries Compared by Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Changes in stocks

Follow us on Facebook to get interesting stats: