×

Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Cayman Islands 2,467.97 ton 2005
2 Antigua and Barbuda 605.58 ton 2005
3 Seychelles 554.89 ton 2005
4 Marshall Islands 544.87 ton 2005
5 Libya 482.98 ton 2005
6 Saint Lucia 380.88 ton 2005
7 Saudi Arabia 371.53 ton 2005
8 Saint Vincent and the Grenadines 367.82 ton 2005
9 Oman 288.62 ton 2005
10 Grenada 281.69 ton 2005
11 Aruba 269.92 ton 2005
12 French Polynesia 263.12 ton 2005
13 Lebanon 203.92 ton 2005
14 Macau 185.84 ton 2005
15 Guyana 176.99 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 170.73 ton 2005
16 Dominica 170.11 ton 2005
17 Malta 151.05 ton 2005
18 Saint Kitts and Nevis 142.45 ton 2005
OPEC countries average (profile) 134.43 ton 2005
19 Maldives 134.42 ton 2005
20 Barbados 127.37 ton 2005
21 Suriname 124.12 ton 2005
22 Fiji 121.58 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 114.86 ton 2005
23 United Arab Emirates 108.46 ton 2005
24 Qatar 103.87 ton 1997
25 Kuwait 100.6 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 94.91 ton 2005
26 Venezuela 94.78 ton 2005
27 Jamaica 91.68 ton 2005
Former British colonies average (profile) 68.23 ton 2005
28 Belize 66.2 ton 2005
29 Dominican Republic 63.25 ton 2005
30 Israel 49.21 ton 2005
31 Gabon 46.39 ton 2005
32 Cape Verde 38.89 ton 2005
33 Greece 38.63 ton 2005
34 Iran 38.6 ton 2005
35 Jordan 36.96 ton 2005
36 Bolivia 36.02 ton 2005
37 East Timor 35.6 ton 2005
38 Papua New Guinea 33.79 ton 2005
39 Indonesia 31.32 ton 2005
40 The Gambia 27.84 ton 2005
41 Costa Rica 25.71 ton 2005
42 Uruguay 23.76 ton 2005
43 Ecuador 22.57 ton 2005
44 Mauritania 22.57 ton 2005
45 Brunei 21.75 ton 2005
46 Australia 21.67 ton 2005
47 Solomon Islands 21.31 ton 2005
48 Yemen 20.16 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 18.79 ton 2005
49 Panama 18.42 ton 2005
50 Sudan 17.76 ton 2005
51 Syria 17.56 ton 2005
Former French colonies average (profile) 16.3 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 16.07 ton 1996
52 Ireland 15.87 ton 2005
53 El Salvador 15.76 ton 2005
54 Spain 15.62 ton 2003
55 Cyprus 15.5 ton 2005
56 Senegal 14.46 ton 2005
57 Djibouti 14.16 ton 2005
58 Tanzania 14.04 ton 2005
59 Chile 13.89 ton 2005
60 Sri Lanka 13.74 ton 2005
61 Georgia 12.61 ton 2005
62 Bosnia and Herzegovina 11.86 ton 2005
63 Equatorial Guinea 11.6 ton 2005
64 Malaysia 11.43 ton 2005
65 Brazil 10.43 ton 2005
Emerging markets average (profile) 9.95 ton 2005
66 Angola 9.73 ton 2005
67 United States 9.6 ton 2005
68 Peru 9.45 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 9.4 ton 2000
69 Somalia 9.3 ton 2005
70 Colombia 8.56 ton 1998
71 Russia 8.47 ton 2005
72 Singapore 7.25 ton 2001
73 Japan 6.79 ton 2005
74 Madagascar 6.67 ton 2005
75 Sao Tome and Principe 6.47 ton 2005
76 Liberia 5.5 ton 2005
77 Namibia 5.43 ton 2005
78 Haiti 5.08 ton 2005
79 India 4.92 ton 2005
80 Sweden 4.65 ton 2005
81 Burkina Faso 4.62 ton 2005
82 Bhutan 4.61 ton 2005
83 Kenya 4.28 ton 2005
84 Honduras 4.19 ton 2005
85 Mali 4.19 ton 2005
86 Canada 4.12 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 4.03 ton 2005
87 Cuba 3.99 ton 2005
88 Germany 3.87 ton 2005
89 Guinea-Bissau 3.52 ton 2005
90 Iceland 3.37 ton 2005
91 Argentina 3.34 ton 2005
92 Comoros 3.33 ton 2005
93 Chad 3.2 ton 2005
94 Belgium 3.05 ton 2005
95 Sierra Leone 3.03 ton 2005
South Asia average (profile) 2.96 ton 2005
96 Mexico 2.95 ton 2005
97 Algeria 2.94 ton 2005
98 Guatemala 2.92 ton 2005
99 China 2.81 ton 2005
100 Niger 2.58 ton 2005
101 Benin 2.57 ton 2005
102 Nicaragua 2.57 ton 2005
103 Portugal 2.37 ton 2005
104 Togo 2.35 ton 2005
105 Trinidad and Tobago 2.31 ton 2005
106 Eritrea 2.27 ton 2005
107 Burma 2.21 ton 2005
108 Bangladesh 2.12 ton 2005
109 Central African Republic 2.02 ton 2005
110 Denmark 1.85 ton 2005
111 Albania 1.84 ton 2002
112 Philippines 1.76 ton 2005
113 Ukraine 1.61 ton 2005
114 Mauritius 1.61 ton 2005
115 Slovenia 1.5 ton 2005
116 Vietnam 1.48 ton 2005
117 Croatia 1.13 ton 2005
118 Cameroon 1.1 ton 2005
119 United Kingdom 1.1 ton 2005
120 Thailand 1.07 ton 2005
121 Netherlands 1.04 ton 2005
122 Egypt 0.975 ton 2005
123 Finland 0.953 ton 2005
124 Hong Kong 0.925 ton 2005
125 Nepal 0.785 ton 1997
126 South Africa 0.75 ton 1996
127 Estonia 0.73 ton 2000
128 Norway 0.649 ton 2005
129 Zimbabwe 0.629 ton 2005
130 Zambia 0.61 ton 2005
131 Moldova 0.554 ton 2003
132 Ghana 0.512 ton 1997
133 Austria 0.486 ton 2005
134 Mozambique 0.428 ton 2005
135 Latvia 0.421 ton 2000
136 Belarus 0.414 ton 2005
137 Czech Republic 0.391 ton 2005
138 Malawi 0.374 ton 1998
139 South Korea 0.353 ton 2005
140 Uzbekistan 0.344 ton 2005
141 Tunisia 0.299 ton 2005
142 Hungary 0.297 ton 2005
143 New Zealand 0.242 ton 2005
144 Nigeria 0.208 ton 2005
145 Pakistan 0.196 ton 2005
146 Poland 0.131 ton 2005
147 Bulgaria 0.129 ton 2005
148 Rwanda 0.106 ton 2005
149 Romania 0.0924 ton 2005
150 Democratic Republic of the Congo 0.0814 ton 2005
151 Ethiopia 0.0788 ton 2005
152 Morocco 0.0664 ton 2005
153 Cote d'Ivoire 0.0575 ton 2005
154 Paraguay 0.0203 ton 2005
155 Turkey 0.0148 ton 2005
156 Uganda 0.0094 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Conversion in thermal power plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×