×

Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 21.66 million ton 2005
2 Mexico 15.92 million ton 2005
3 Japan 14.57 million ton 2005
4 Russia 13.78 million ton 2005
5 China 12.92 million ton 2005
6 Kuwait 6.95 million ton 2005
7 Iran 5.98 million ton 2005
8 Spain 5.32 million ton 2005
9 Saudi Arabia 5.06 million ton 2005
10 Iraq 4.75 million ton 2005
11 South Korea 4.67 million ton 2005
12 Pakistan 4.19 million ton 2005
13 Syria 4.05 million ton 2005
14 Germany 4.05 million ton 2005
15 Egypt 3.72 million ton 2005
16 Taiwan 3.3 million ton 2005
17 Canada 3.07 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 2.96 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.92 million ton 2005
18 Cuba 2.61 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.54 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 2.54 million ton 2005
19 Libya 2.42 million ton 2005
20 Singapore 2.25 million ton 2005
21 Thailand 2.09 million ton 2005
22 Indonesia 2.04 million ton 2005
23 Portugal 1.95 million ton 2005
24 Azerbaijan 1.77 million ton 2005
25 India 1.63 million ton 2005
26 Greece 1.61 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 1.6 million ton 2005
27 Israel 1.48 million ton 2005
28 Jamaica 1.47 million ton 2005
29 Uzbekistan 1.47 million ton 2005
30 Dominican Republic 1.42 million ton 2005
31 Morocco 1.37 million ton 2005
32 Lebanon 1.32 million ton 2005
33 Argentina 1.28 million ton 2005
34 Venezuela 1.24 million ton 2005
35 Philippines 1.22 million ton 2005
36 Kazakhstan 1.19 million ton 2005
37 Turkey 1.18 million ton 2005
Eurozone average (profile) 1.14 million ton 2005
38 Cyprus 1.11 million ton 2005
39 United Kingdom 1.09 million ton 2005
NATO countries average (profile) 939,739.13 ton 2005
40 Belarus 929,000 ton 2005
41 Yemen 883,000 ton 2005
European Union average (profile) 845,720 ton 2005
42 Romania 823,000 ton 2005
43 Jordan 809,000 ton 2005
44 Sri Lanka 734,000 ton 2005
45 Ireland 732,000 ton 2005
46 Finland 717,000 ton 2005
47 Brazil 690,000 ton 2005
48 Honduras 597,360 ton 2005
49 Guatemala 577,460 ton 2005
50 Malta 566,000 ton 2005
51 Poland 561,000 ton 2005
52 Vietnam 560,000 ton 2005
53 Sudan 557,000 ton 2005
54 Croatia 527,000 ton 2005
55 Ecuador 509,000 ton 2005
56 Panama 460,000 ton 2005
57 Nicaragua 447,000 ton 2005
58 Senegal 437,000 ton 2005
59 Belgium 396,000 ton 2005
60 North Korea 374,000 ton 2005
61 Sweden 350,000 ton 2005
=62 Peru 349,000 ton 2005
=62 Austria 349,000 ton 2005
64 Papua New Guinea 339,000 ton 2005
65 Kenya 325,000 ton 2005
66 Denmark 322,000 ton 2005
67 New Caledonia 305,000 ton 2005
68 El Salvador 304,716 ton 2005
69 Suriname 293,000 ton 2005
=70 Netherlands Antilles 291,000 ton 2005
=70 Yugoslavia 291,000 ton 2005
72 Macau 288,000 ton 2005
73 Malaysia 277,260 ton 2005
74 Bangladesh 228,000 ton 2005
75 Guadeloupe 219,279 ton 2005
76 Mauritius 217,000 ton 2005
77 Uruguay 172,000 ton 2005
78 Barbados 164,706 ton 2005
79 Aruba 148,000 ton 2005
80 Lithuania 146,000 ton 2005
81 Angola 145,000 ton 2005
82 Martinique 144,579 ton 2005
83 Australia 138,000 ton 2005
84 Hungary 135,000 ton 2005
85 Bosnia and Herzegovina 130,000 ton 2005
86 Guinea 125,000 ton 2005
87 Chile 119,000 ton 2005
88 Slovakia 103,000 ton 2005
89 Georgia 88,000 ton 2000
90 French Guiana 85,000 ton 2005
91 Estonia 84,000 ton 2005
92 Czech Republic 78,000 ton 2005
93 Bulgaria 69,000 ton 2005
94 Ukraine 64,000 ton 2005
95 Nigeria 63,000 ton 2005
96 Guyana 59,380 ton 2005
97 Hong Kong 55,000 ton 2005
98 Eritrea 54,000 ton 2005
99 Latvia 52,000 ton 2005
100 Tunisia 48,000 ton 2005
=101 Gabon 47,000 ton 2005
=101 Djibouti 47,000 ton 2005
103 Albania 46,000 ton 2005
104 United Arab Emirates 40,000 ton 2005
105 French Polynesia 36,144 ton 2005
106 Cape Verde 35,963 ton 2005
107 Gibraltar 35,000 ton 2005
108 Burma 34,000 ton 2005
109 Cameroon 32,000 ton 2005
=110 Somalia 20,000 ton 2005
=110 Reunion 20,000 ton 2005
112 Colombia 19,477 ton 2005
=113 Laos 16,000 ton 2005
=113 Antigua and Barbuda 16,000 ton 2005
=115 Sierra Leone 15,000 ton 2005
=115 Ghana 15,000 ton 2001
=117 Netherlands 10,000 ton 2005
=117 Moldova 10,000 ton 2005
=117 Iceland 10,000 ton 1999
120 Slovenia 8,000 ton 2005
121 Haiti 7,000 ton 2005
122 Costa Rica 6,400 ton 2005
=123 Saint Lucia 6,000 ton 2005
=123 Paraguay 6,000 ton 1994
=125 Seychelles 5,000 ton 2005
=125 Ethiopia 5,000 ton 1997
=125 Trinidad and Tobago 5,000 ton 1997
128 Luxembourg 4,000 ton 1997
129 Democratic Republic of the Congo 3,400 ton 2005
=130 Burkina Faso 3,000 ton 2005
=130 Benin 3,000 ton 2005
=130 Zambia 3,000 ton 2005
=133 Fiji 2,000 ton 2005
=133 Botswana 2,000 ton 2005
=135 Norway 1,000 ton 2005
=135 Nepal 1,000 ton 2005
=135 Burundi 1,000 ton 2005
=135 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2004
=135 Mauritania 1,000 ton 1997
=135 New Zealand 1,000 ton 1997
=135 Algeria 1,000 ton 1992

Citation

Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×