×

Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 3,027.03 ton 2005
2 Aruba 1,479.54 ton 2005
3 Malta 1,401.56 ton 2005
4 New Caledonia 1,301.23 ton 2005
5 Cyprus 1,074.97 ton 2005
6 Macau 615.19 ton 2005
7 Barbados 602.07 ton 2005
8 Suriname 586.56 ton 2005
9 Jamaica 554.26 ton 2005
10 Singapore 526.75 ton 2005
OPEC countries average (profile) 443.24 ton 2005
11 Libya 432.93 ton 2005
12 Lebanon 330.84 ton 2005
Eurozone average (profile) 231.92 ton 2005
13 Cuba 231.22 ton 2005
14 Syria 222.98 ton 2005
15 Israel 213.71 ton 2005
16 Azerbaijan 210.8 ton 2005
17 Saudi Arabia 205.06 ton 2005
18 Antigua and Barbuda 193.79 ton 2005
19 Portugal 184.47 ton 2005
20 Ireland 175.97 ton 2005
21 Mauritius 174.54 ton 2005
22 Iraq 173.61 ton 2005
European Union average (profile) 153.57 ton 2005
23 Dominican Republic 151.98 ton 2005
24 Jordan 149.51 ton 2005
25 Greece 144.63 ton 2005
26 Mexico 143.75 ton 2005
27 French Polynesia 141.81 ton 2005
28 Finland 136.67 ton 2005
29 Panama 136.66 ton 2005
30 Spain 122.54 ton 2005
31 Croatia 118.64 ton 2005
32 Japan 114.05 ton 2005
33 South Korea 97.05 ton 2005
34 Russia 96.25 ton 2005
35 Belarus 96.14 ton 2005
36 Canada 94.98 ton 2005
37 Honduras 86.59 ton 2005
38 Iran 85.19 ton 2005
39 Nicaragua 81.94 ton 2005
40 Kazakhstan 78.37 ton 2005
41 Guyana 78.05 ton 2005
42 Cape Verde 75.13 ton 2005
43 United States 73.29 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 69.02 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 66.6 ton 2005
44 Estonia 62.4 ton 2005
45 Djibouti 60.52 ton 2005
46 Seychelles 60.31 ton 2005
47 Denmark 59.42 ton 2005
48 Uzbekistan 56.06 ton 2005
49 Papua New Guinea 55.61 ton 2005
50 Egypt 51.85 ton 2005
51 Uruguay 51.73 ton 2005
52 El Salvador 50.18 ton 2005
53 Germany 49.06 ton 2005
NATO countries average (profile) 47.64 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 46.52 ton 2005
54 Venezuela 46.51 ton 2005
55 Morocco 45.61 ton 2005
56 Guatemala 45.54 ton 2005
57 Yemen 43.84 ton 2005
58 Lithuania 42.76 ton 2005
59 Austria 42.42 ton 2005
60 Senegal 38.77 ton 2005
61 Sweden 38.76 ton 2005
62 Romania 38.04 ton 2005
63 Belgium 37.79 ton 2005
64 Sri Lanka 37.37 ton 2005
65 Ecuador 36.95 ton 2005
66 Saint Lucia 36.27 ton 2005
67 Iceland 36.05 ton 1999
68 Gabon 34.07 ton 2005
69 Bosnia and Herzegovina 33.51 ton 2005
70 Argentina 33.2 ton 2005
71 Thailand 31.91 ton 2005
Emerging markets average (profile) 27.88 ton 2005
72 Pakistan 26.5 ton 2005
73 Latvia 22.6 ton 2005
74 Georgia 19.92 ton 2000
75 Slovakia 19.12 ton 2005
76 United Kingdom 18.08 ton 2005
77 Sudan 17.63 ton 2005
78 Turkey 17.4 ton 2005
79 North Korea 15.71 ton 2005
80 Poland 14.7 ton 2005
81 Albania 14.39 ton 2005
82 Philippines 14.17 ton 2005
83 Hungary 13.38 ton 2005
84 Guinea 13.05 ton 2005
85 Peru 12.59 ton 2005
86 Eritrea 11.12 ton 2005
87 Malaysia 10.73 ton 2005
88 China 9.91 ton 2005
89 United Arab Emirates 9.64 ton 2005
90 Luxembourg 9.54 ton 1997
91 Kenya 9.08 ton 2005
92 Indonesia 9.08 ton 2005
93 Bulgaria 8.91 ton 2005
94 Angola 8.76 ton 2005
95 Hong Kong 8.07 ton 2005
96 Czech Republic 7.62 ton 2005
97 Chile 7.28 ton 2005
98 Vietnam 6.8 ton 2005
99 Australia 6.77 ton 2005
100 Tunisia 4.79 ton 2005
101 Slovenia 4 ton 2005
102 Trinidad and Tobago 3.97 ton 1997
103 Brazil 3.71 ton 2005
104 Sierra Leone 2.93 ton 2005
105 Moldova 2.78 ton 2005
106 Laos 2.76 ton 2005
107 Fiji 2.43 ton 2005
108 Somalia 2.36 ton 2005
109 Cameroon 1.76 ton 2005
110 Bangladesh 1.59 ton 2005
111 Costa Rica 1.48 ton 2005
112 India 1.45 ton 2005
113 Ukraine 1.36 ton 2005
114 Paraguay 1.28 ton 1994
115 Botswana 1.07 ton 2005
116 Ghana 0.777 ton 2001
117 Haiti 0.756 ton 2005
118 Burma 0.678 ton 2005
119 Netherlands 0.613 ton 2005
120 Nigeria 0.451 ton 2005
121 Colombia 0.451 ton 2005
122 Mauritania 0.404 ton 1997
123 Benin 0.367 ton 2005
124 New Zealand 0.264 ton 1997
125 Zambia 0.262 ton 2005
126 Burkina Faso 0.224 ton 2005
127 Norway 0.216 ton 2005
128 Burundi 0.129 ton 2005
129 Ethiopia 0.0825 ton 1997
130 Democratic Republic of the Congo 0.0629 ton 2005
131 Cote d'Ivoire 0.0583 ton 2004
132 Nepal 0.0395 ton 2005
133 Algeria 0.0363 ton 1992

Citation

Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Residual fuel oil > Conversion to other forms of energy per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×