×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Aruba 209.93 ton 2005
2 Bermuda 202.64 ton 2005
3 Netherlands 132.35 ton 2005
4 Sweden 128.47 ton 2005
5 Japan 110.41 ton 2005
6 South Korea 88.81 ton 2005
7 Cayman Islands 82.27 ton 2005
8 Belize 69.87 ton 2005
9 Dominican Republic 68.28 ton 2005
10 Macau 64.08 ton 2005
11 The Bahamas 60.77 ton 2005
12 Grenada 58.28 ton 2005
13 Hong Kong 57.83 ton 2005
14 Poland 56.07 ton 2005
15 Saint Vincent and the Grenadines 55.17 ton 2005
16 Saint Lucia 54.41 ton 2005
17 Turkey 53.6 ton 2005
18 Portugal 53.46 ton 2005
19 Norway 53.43 ton 2005
20 Morocco 53.08 ton 2005
21 Mauritius 50.67 ton 2005
22 Ecuador 49.94 ton 2005
23 Cyprus 47.45 ton 2005
24 Suriname 46.04 ton 2005
25 Malta 44.57 ton 2005
26 Slovenia 43.49 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 43.2 ton 2003
27 Barbados 42.82 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 42.26 ton 2005
28 Finland 41.75 ton 2005
29 Lebanon 41.64 ton 2005
30 Djibouti 38.63 ton 2005
31 Chile 37.4 ton 2005
32 Bulgaria 36.95 ton 2005
33 Luxembourg 36.55 ton 2005
34 Seychelles 36.19 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 35.58 ton 2005
35 French Polynesia 35.31 ton 2005
36 Tunisia 35 ton 2005
37 Panama 34.46 ton 2005
38 New Caledonia 34.13 ton 2005
Eurozone average (profile) 34.11 ton 2005
39 Jordan 32.9 ton 2005
European Union average (profile) 31.86 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 31.76 ton 2005
40 Latvia 30.86 ton 2005
41 El Salvador 28.72 ton 2005
42 Ireland 28.61 ton 2005
43 Dominica 28.35 ton 2005
44 Jamaica 28.3 ton 2005
NATO countries average (profile) 27.2 ton 2005
45 Egypt 26.32 ton 2005
46 Iraq 24.51 ton 2005
47 Antigua and Barbuda 24.22 ton 2005
48 Spain 23.64 ton 2005
49 Guatemala 23.42 ton 2005
50 Costa Rica 22.49 ton 2005
51 Mexico 21.91 ton 2005
52 Lithuania 19.62 ton 2005
53 Belgium 19.56 ton 2005
54 Cape Verde 18.8 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 18.67 ton 2002
55 Albania 17.83 ton 2005
56 Botswana 17.06 ton 2005
57 Malaysia 17.03 ton 2005
58 Turkmenistan 16.85 ton 2005
59 Austria 16.16 ton 2005
60 Moldova 16.13 ton 2005
Emerging markets average (profile) 14.9 ton 2005
61 Fiji 14.59 ton 2005
62 Paraguay 13.9 ton 2005
63 Australia 13.53 ton 2005
64 Slovakia 13.37 ton 2005
65 United Kingdom 13.02 ton 2005
66 Guyana 12.74 ton 2005
67 Honduras 12.46 ton 2005
68 Czech Republic 12.41 ton 2005
69 Hungary 12 ton 2005
70 Senegal 11.8 ton 2005
71 Israel 11.26 ton 2005
72 Syria 11.23 ton 2005
73 Yemen 10.66 ton 1992
74 Trinidad and Tobago 10.51 ton 1992
75 Tonga 10.21 ton 2000
76 Mauritania 9.22 ton 2005
77 Georgia 8.94 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 8.81 ton 2005
78 Germany 8.54 ton 2005
79 Gabon 7.97 ton 2005
80 Nicaragua 7.7 ton 2005
81 Sri Lanka 7.64 ton 2005
82 Philippines 7.45 ton 2005
83 Canada 6.95 ton 2002
84 Iceland 6.74 ton 2005
85 Armenia 6.63 ton 2005
86 Vietnam 6.38 ton 2005
87 Cuba 6.38 ton 2005
88 Bhutan 6.15 ton 2005
89 Venezuela 5.55 ton 1994
90 Iran 5.29 ton 2005
91 China 4.73 ton 2005
92 Estonia 4.46 ton 2005
93 Papua New Guinea 4.1 ton 2005
94 Namibia 3.45 ton 2005
95 Laos 3.11 ton 2005
96 New Zealand 2.9 ton 2005
97 Brazil 2.75 ton 2005
98 Nepal 2.69 ton 2005
99 Romania 2.68 ton 2005
100 United States 2.64 ton 2005
101 India 2.41 ton 2005
102 Angola 2.24 ton 2005
103 Peru 2.24 ton 2005
104 Solomon Islands 2.13 ton 2005
South Asia average (profile) 1.86 ton 1998
105 Cote d'Ivoire 1.72 ton 2005
106 Benin 1.71 ton 2005
107 Kyrgyzstan 1.59 ton 2003
108 Haiti 1.4 ton 2005
109 Eritrea 1.03 ton 2005
110 Tajikistan 1.03 ton 2005
111 Greece 0.991 ton 2005
112 Singapore 0.938 ton 2005
113 Sudan 0.938 ton 2000
114 Liberia 0.917 ton 2005
115 Kenya 0.727 ton 2005
116 Guinea-Bissau 0.703 ton 2005
117 Argentina 0.691 ton 2002
118 Croatia 0.675 ton 2005
119 Mozambique 0.658 ton 2005
120 Uruguay 0.601 ton 2005
121 Denmark 0.554 ton 2005
122 Ghana 0.468 ton 2005
123 Kazakhstan 0.462 ton 2005
124 Belarus 0.414 ton 2005
125 Azerbaijan 0.364 ton 2003
126 Togo 0.361 ton 2005
127 Ukraine 0.34 ton 2005
128 Zimbabwe 0.315 ton 2005
129 Burundi 0.257 ton 2005
130 Oman 0.244 ton 2004
131 Madagascar 0.164 ton 2005
132 Pakistan 0.158 ton 2005
133 Tanzania 0.155 ton 2005
134 Chad 0.0999 ton 2005
135 Indonesia 0.098 ton 2005
136 Malawi 0.0774 ton 2005
137 Burkina Faso 0.0745 ton 2005
138 Nigeria 0.0732 ton 2000
139 Thailand 0.0615 ton 2004
140 Cameroon 0.0596 ton 2002
141 Democratic Republic of the Congo 0.0454 ton 1997
142 Uzbekistan 0.0431 ton 1996
143 Colombia 0.0406 ton 2005
144 Burma 0.0214 ton 1997
145 Russia 0.021 ton 2005
146 Bangladesh 0.0157 ton 1998
147 Ethiopia 0.0131 ton 2005
148 Uganda 0.00348 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×